طراحی‌، ساخت و تحلیل یک پمپ حرارتی زمین گرمایی

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 شرکت آفتاب

چکیده

با توجه به لزوم دستیابی به فناوری تولید داخلی پمپ حرارتی به‌عنوان یک گام مهم در توسعۀ سیستم‌های زمین‌گرمایی، ضمن تدوین دانش فنی طراحی و ساخت یک نمونه پمپ حرارتی،‏ عملکرد این پمپ در شرایط کاری مختلف بررسی شده است. نمونۀ موردنظر از نوع آب به آب و تک‌فصلی است که بیش‌ترین تقاضا را برای تأمین گرمایش زمستانی ساختمان‌ها دارد. بدین منظور، ابتدا انواع نمونه‌های تجاری پمپ‌های حرارتی متداول بررسی شده و با انتخاب یک نمونۀ پرفروش، ضمن جداسازی و بررسی اجزای آن برای نمونه‌سازی بومی، تحلیل‌های ترمودینامیکی، انتقال حرارتی و هیدرولیکی روی آن انجام شده است. سپس با درنظرگرفتن امکانات و قابلیت‌های بومی در تهیۀ اجزای نمونه پمپ حرارتی، طراحی و ساخت یک نمونه با قابلیت کارکرد مطلوب و مصرف انرژی پایین اقدام شده است. در ادامه، نمونۀ ساخته‌شده طبق استانداردهای معتبر، مورد آزمون قرار گرفته و رفتار حرارتی و ضریب عملکرد نمونۀ ساخته‌شده بررسی شده است. نتایج آزمون نشان‌دهندۀ عملکرد مطلوب پمپ حرارتی در محدودۀ دمایی ˚C45-30 در خروجی کندانسور است. درنهایت با نصب آن در یک ساختمان نمونه، عملکرد دستگاه در شرایط کارکرد واقعی، ارزیابی شده است. در این ارزیابی، ضریب عملکرد پمپ حرارتی با توجه به تغییر دمای خروجی آب خروجی از کندانسور، بین 4 تا 7 تغییر می‌کند.

کلیدواژه‌ها