پیش‌بینی عملکرد و بررسی تغییرات عوامل مؤثر بر روی مصرف آب و برق در یک سیستم سرمایش با پد تبخیری سلولزی به‌کمک رگرسیون گام‌‌به‌‌گام

نویسندگان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

: یک سیستم سرمایش با پد تبخیری سلولزی در نظر گرفته شده و با استفاده از روش رگرسیون گام‌به‌گام، مدل‌هایی ساده و با دقت بالا برای پیش‌بینی دمای هوای خروجی و افت فشار ایجادشده توسط پد، ارائه گردیده است. پس از اطمینان از صحت مدل‌های به‌دست‌آمده، با بهره‌گیری از آن‌ها تأثیر تغییرات عوامل مؤثر بر مقدار آب و انرژی برق مصرفی یک سیستم فراهم‌کنندۀ حجم معینی هوای تأمین‌کننده شرایط آسایش حرارتی بررسی شده است. همچنین تأثیر این عوامل بر روی مجموع هزینه‌های ناشی از مصرف این دو منبع، برای کشورهای ایران و آمریکا که به‌ترتیب به‌عنوان نمونه‌ای از کشورهای با نسبت ‌بهای واحد آب به برق پایین و بالا هستند، موردمطالعه قرار گرفته است. طبق نتایج، مجموع هزینه‌های مصرف منابع مستقل از دمای هوای ورودی و مقدار مناسب برای ضخامت پد، سطح ویژۀ آن و زاویۀ a برای هر دو کشور حداقل مقدار تامین‌کننده شرایط آسایش حرارتی (به‌ترتیب m 05/0 ، m2.m-3 350  و 45 درجه در شرایط موردبررسی) است. به‌علاوه از حدود سطح ویژه‌ای که نسبت ‌بهای واحد آب به برق مصرفی آن را تعیین می‌کند، آهنگ افزایش مجموع هزینه‌های منابع مصرفی شدت می‌یابد که این مقدار برای آمریکا  m2.m-3 405 و برای ایران m2.m-3 435 است.

کلیدواژه‌ها