دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1391 
تأثیر زوایای خورشیدی بر روی انرژی دریافتی کلکتورهای خورشیدی

صفحه 12-23

پویان طالبی زاده؛ مظفر علی مهرابیان؛ مرتضی عبدل زاده