تأثیر زوایای خورشیدی بر روی انرژی دریافتی کلکتورهای خورشیدی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک ـ دانشگاه شهید باهنر کرمان ـ کرمان ـ ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک ـ دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته ـ کرمان ـ ایران

چکیده

در مقاله حاضر، زوایای شیب بهینه به صورت روزانه، ماهیانه، فصلی و سالیانه برای کلکتورهای خورشیدی در مناطقی از ایران محاسبه شده، و مدل‌های جدیدی برای محاسبه زوایای شیب بهینه به صورت ماهیانه، فصلی و سالیانه در عرض‌های جغرافیایی بین 20 تا 40 درجه شمالی ارائه شده است. برای دستیابی به این هدف، زوایای شیب و سمت‌‌الرأس کلکتورهای خورشیدی برای دریافت بیشترین تشعشع از خورشید در چندین شهر ایران در روزها، ماه‌ها، فصل‌ها و کل سال با به کارگیری مدل‌های مختلف محاسبه شده است. با توجه به مقادیر پیش‌بینی شده در این مقاله و استفاده از زوایای شیب بهینه به دست آمده از تحقیق‌های دیگر در مناطقی خارج از ایران با عرض جغرافیایی برابر با ایران، این مدل‌ها برای پیش‌بینی زوایای شیب بهینه به دست آمده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که زاویه سمت‌‌الرأس بهینه برای دریافت بیشترین انرژی از خورشید برابر با صفر است؛ بنابراین، بیشینه انرژی دریافتی خورشید مستقل از زاویه سمت‌الرأس است. همچنین، زوایای بهینه ماهیانه با استفاده از مدل‌های به دست آمده در این مقاله، دقت بیشتری در مقایسه با داده‌های مراجع پیشین دارد.

کلیدواژه‌ها