تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور احتراق داخلی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر، تحلیل قانون اول و دوم ترمودینامیک برای سیستم تولید هم زمان برق و حرارت بر پایه موتور دیزل انجام شده است. نسبت بهره‌برداری از سوخت و کار و گرمای تولیدشده توسط سیستم اندازه‌گیری شده و کارآیی‌های مختلفی بر پایه انرژی و اگزرژی و نیز پارامترهای ارزیابی عملکرد برای اجزای سیستم و نیز برای کل سیستم تولید هم‌زمان تعریف گردیده است. اهداف این مقاله عبارت‌اند از: محاسبه تخریب و تلفات اگزرژی در سیستم و اعمال پارامترهای ارزیابی عملکرد به سیستم و اجزای آن. سیستم تحت بررسی در این مطالعه، یک سیستم تولید هم‌زمان برق و حرارت بر پایه موتور دیزل است که 250 کیلووات برق تولید می‌کند و دمای 75/1 کیلوگرم بر ثانیه آب در فشار 2 بار را از 80 تا 120 درجه سلسیوس افزایش می‌دهد. مطالعه نشان می‌دهد که کم‌بازده‌ترین جزء سیستم موتور دیزل با بازده اگزرژی 31/39% است. همچنین نسبت بهره‌برداری از سوخت برای کل سیستم 47/90% محاسبه شده و بازده اگزرژی آن 51.08% است.

کلیدواژه‌ها