شبیه سازی جریان واکنشی اکسیژن سوز در یک محفظه احتراق با استفاده از مدل تابع چگالی احتمال فرضی

نویسندگان

1 گروه مکانیک،دانشگاه کاشان

2 گروه مکانیک، دانشگاه کاشان

چکیده

در بررسی حاضر، یک شعله مغشوش غیر پیش آمیخته به صورت عددی و با استفاده از دو مدل آشفتگی استاندارد و تحقق‌پذیر k-ε مطالعه شده است و مقایسه‌ای بین نتایج این دو مدل انجام گرفته است. معادلات حاکم با روش بالادست مرتبه دو و حجم محدود منفصل شده‌اند. برای مدل‌سازی برهم‌کنش احتراق و آشفتگی از مدل تابع چگالی احتمال فرضی (Presumed β-PDF) استفاده شده است. همچنین از مدل تشعشعی جهات مجزا استفاده شده است. مقایسه نتایج عددی و داده‌های تجربی نشان می‌دهد که مدل تحقق‌پذیر پیش‌بینی بهتری در مورد سرعت محوری جریان و غلظت اکسیدهای نیتروژن نسبت به مدل استاندارد ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات