آنالیز ترمودینامیک و اگزرژی سیستم تولید هم زمان توان و آب شیرین

نویسندگان

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

ایران، کشوری با اقلیم خشک و بیابانی است که همواره با معضل تأمین آب شیرین مواجه است؛ همچنین دومین کشوری است که منابع عظیم نفت و گاز را در جهان دارد. این مزیت نسبی، باعث افزایش تعداد نیروگاه های حرارتی در کشور شده است. دسترسی به منابع عظیم آب  شور خلیج فارس در جنوب و نیز دریای خزر در شمال، ضرورت تأمین آب شیرین و افزایش بهره وری نیروگاه‌ها را از طریق کوپلینگ با آب شیرین کن های حرارتی فراهم می‌آورد. نگارندگان این پژوهش، اقدام به مدل سازی ترمودینامیکی آب شیرین کن چندمرحله‌ای تبخیر ناگهانی در حالت بازیافت حرارت با توربین گازی نموده و پس از آن، جهت بررسی نتایج، اگزرژتیک سیکل تولید همزمان توان و آب شیرین را تحلیل کرده و در انتها نمودارهایی جهت بررسی عوامل مؤثر بر تولید توان و آب شیرین ارائه نموده‌اند. نتایج نشان می دهد با افزایش تعداد مراحل آب‌شیرین‌کن، نسبت عملکرد و بازده اگزرژی، به طور محسوسی افزایش می یابد. همچنین حساسیت برخی پارامترهای مهم همچون نسبت فشار کمپرسور و یا فشار کارکرد مولد بازیافت حرارتی تولید بخار بر عملکرد سیستم تولید همزمان سنجیده شده است

کلیدواژه‌ها