مطالعه رفتار دینامیکی سیکل تبرید جذبی تک اثره آب-لیتیوم بروماید

نویسندگان

شهید باهنر کرمان

چکیده

آنالیز عملکرد گذرای سیکل تبرید جذبی تک‌اثره آب‌ـ لیتیوم بروماید، یکی از اهداف مقاله حاضر است. در مطالعات گذشته، پاره‌ای روابط تقریبی برای تعیین خواص محلول آب‌ـ لیتیوم بروماید در نظر گرفته شده که سبب ایجاد خطا در محاسبات شده‌اند. رفتار دینامیکی سیکل تبرید جذبی را می‌توان از حل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی به صورت هم‌زمان پیش‌بینی کرد. در مطالعه حاضر، خواص ترمودینامیکی از
نرم‌افزار EES گرفته شده و در نرم‌افزار متلب معادلات دیفرانسیل با روش رانگ کوتای مرتبه چهار حل شده‌اند. همچنین در این پژوهش، اثر کیفیت محلول جاذب و ژنراتور بر غلظت محلول خروجی از این دو دستگاه، مورد بررسی قرار گرفته است؛ این اثر در پژوهش‌های قبلی، ناچیز در نظر گرفته شده است. آنالیز ناپایای اگزرژی سیکل تبرید جذبی تک‌اثره آب‌ـ لیتیوم بروماید، از دیگر اهداف این مقاله است. با گذشت زمان و رسیدن به حالت پایا، ضریب عملکرد و راندمان اگزرژی سیستم کاهش می‌یابد. برای اعتبارسنجی نتایج به دست آمده از آنالیز گذرای سیکل، نتایج شبیه‌سازی دینامیکی با نتایج حاصل از آنالیز پایا مقایسه شده و نتایج حاصل از مقایسه، از دقت بالای آنالیز گذرای سیکل حکایت دارند.

کلیدواژه‌ها