دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، شهریور 1402 
مدل‌سازی عددی و ارزیابی عملیات پیگ‌رانی در خط لوله به روش SPH با رویکرد بهینه‌سازی عملکرد پیگ

صفحه 140-161

10.22052/jeem.2023.113710

امیر عسکری‌‌کاشان؛ محمدرضا نظری امینه؛ احمدرضا فقیه خراسانی؛ رحیم شمس الدینی