موضوعات = تبدیل انرژی
نقش مدولاسیون عرض در افزایش راندمان ژنراتورهای ترموالکتریکی

دوره 13، شماره 3، آذر 1402، صفحه 92-101

10.22052/jeem.2023.252458.0

سید فخر الدین حسینی؛ حسین کرمی طاهری