نقش مدولاسون عرض در افزایش راندمان ژنراتورهای ترموالکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22052/jeem.2023.252458.0

چکیده

در این مقاله، خصوصیات ترموالکتریکی ساختارهای مبتنی بر گرافن با استفاده از روش تنگ-بست و به کارگیری روابط لاندائور-بوتیکر مورد بررسی قرار گرفته­اند. هر چند کاهش عرض نوار گرافنی می­تواند منجر به افزایش ضریب شایستگی ترموالکتریکی شود، طراحی مناسب نانوساختار همچنان امکان پذیر است. بر طبق نتایج به دست آمده مشخص شد که با تغییر متناوب عرض نوار که به عنوان مدولاسیون عرض نوار نیز شناخته می­شود، می­توان ضرایب شایستگی ترموالکتریکی را تا دو برابر مقدار مربوط به نوار با عرض باریک افزایش داد. همچنین، نتایج نشان می­دهند در صورتی که تغییر عرض نوار به صورت تدریجی ایجاد شده باشد، ضرایب شایستگی ترموالکتریکی تا سه برابر مقدار مربوط به نوار با عرض باریک قابل دستیابی است. علت این افزایش را می­توان بیشتر شدن شکاف انرژی و در نتیجه افزایش ضریب سیبک و فاکتور توان و همچنین کاهش همزمان هدایت حرارتی بیان نمود.

کلیدواژه‌ها