کلیدواژه‌ها = بیودیزل
ارائۀ یک روش تصمیم‌گیری گروهی ترکیبی برای بررسی توسعۀ بیودیزل نسل سوم در ایران

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 36-47

10.22052/11.1.36

مینا علوی نائینی؛ مصطفی زندیه؛ سیداسماعیل نجفی؛ سیدمجتبی سجادی


تولید دیزل زیستی (بیودیزل) از ضایعات کشتارگاهی دام ‌و طیور

دوره 5، شماره 1، تیر 1394، صفحه 24-31

مهدی انصاری؛ برات قبادیان؛ سید مجتبی صدرعاملی؛ محمد رضا شاملو


تعیین دمای بهینۀ رشد ریزجلبک نانوکلروپسیس اوکولاتا (Nannochloropsis oculata) برای تولید سوخت سبز (بیودیزل)

دوره 4، شماره 1، تیر 1393، صفحه 62-69

محمد ملکوتیان؛ بهنام حاتمی؛ شیدوش دولتشاهی؛ احمد رجبی زاده