تولید دیزل زیستی (بیودیزل) از ضایعات کشتارگاهی دام ‌و طیور

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه یکی از مشکلات اساسی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نیاز روزافزون به منابع جدید انرژی، به‌ویژه در بخش حمل‌‌ونقل است. این مشکل تنها مختص کشورهای واردکنندۀ نفت نیست و کشورهای تولیدکنندۀ نفت نیز با این مشکل روبه‌رو هستند. دیزل زیستی یا بیودیزل نوعی سوخت زیستی است که از مواد تجدیدپذیر مانند چربی‌های گیاهی و چربی‌های ضایعاتی حیوانی تولید می‌شود و می‌تواند در بخش حمل‌‌ونقل توسط مخلوط کردن با دیزل معمولی مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به نقش خوراک در اقتصادی بودن تولید دیزل زیستی، استفاده از خوراک ارزان‌قیمت مانند روغن حاصل از ضایعات دام و طیور می‌تواند تولید دیزل زیستی را از نظر اقتصادی توجیح کند. در این تحقیق، دیزل زیستی از روغن ضایعات دام و طیور توسط روش ترانس استریفیکاسیون تولید و بهینه‌سازی پارامترهای شیمیایی و فیزیکی مؤثر بر تولید آن بررسی شه است. با انجام آزمایشات تجربی، اثر سه پارامتر دما، نسبت مولی الکل به روغن و همچنین درصد کاتالیست بررسی و شرایط بهینه تعیین شده است. دربارۀ روغن ضایعات دامی نسبت 6 به 1 الکل، دمای  C° 60 و نسبت 25/1%کاتالیست بازی در نهایت، منجر به بازده تولید 93%  دیزل زیستی شد. در تولید این ماده از روغن ضایعات مرغ نسبت 6 به 1 الکل، دمای 50 درجۀ سانتی‌گراد و نسبت 25/1% کاتالیست بازی در نهایت منجر به بازده 85% شد.

کلیدواژه‌ها