مطالعه آزمایشگاهی تأثیر استفاده از روش FGR بر دمای ماکزیمم شعله و انتشار NOx در احتراق گازوئیل و بیودیزل

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، مطالعه آزمایشگاهی تأثیر برگشت گازهای خروجی بر دمای شعله و انتشار NOx حاصل از احتراق گازوئیل و بیودیزل تولید شده از روغن آفتابگردان در داخل کوره آزمایشگاهی استوانه‌ای شکل است. آزمایش‌ها در درصدهای مختلف برگشت گازهای خروجی از صفر تا 30 درصد و دبی‌های هوای ورودی m3.min-1 5/3، 5/4 و 5/5 انجام شده است. نتایج آزمایشگاهی بیانگر این است که در احتراق گازوئیل و بیودیزل B20 و B40، با افزایش درصد گازهای برگشتی تا 30 درصد، ماکزیمم دمای شعله و انتشار آلاینده NOx کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، در احتراق بیودیزل، با افزایش درصد حجمی بیودیزل از صفر تا 40 درصد در مخلوط سوخت، دمای گازهای خروجی و انتشار آلاینده NOx افزایش می‌یابد. نتایج حاصل از این پژوهش، دلالت می‌کند که روش بازگردانی گازهای خروجی، روشی مؤثر در جهت کاهش آلاینده NOx می‌باشد. مقایسه نتایج با آزمایش‌های سایر محققان مطابقت بسیار خوبی، خصوصاً از لحاظ کیفی نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها