کلیدواژه‌ها = انرژی تجدیدپذیر
تعیین تابع تولید انرژی در گندم آبی استان اصفهان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 116-127

10.22052/11.1.116

محسن حیدری سلطان آبادی


ارزیابی و تحلیل توان گرادیان شوری در مصب رودخانۀ اروند بر پایۀ روش الکترودیالیز معکوس

دوره 3، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 60-69

عبدالرضا ثابت عهد جهرمی؛ کامران لاری؛ علی مرسلی؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد جعفر سلطانیانفرد