کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
تحلیل عددی تأثیر موقعیت دریچه‌های ورودی و خروجی هوای یک اتاق برای کارایی بهتر تهویه با رویکرد انرژی

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 76-87

10.22052/11.1.76

هادی کارگر شریف آباد؛ طاهر ارمغانی؛ مقداد باقریه بهبهانی؛ میلاد حیدری