نویسنده = محمدرضا عزیزیان
استراتژی مدیریت انرژی چندسطحی در خودروی پیل‌سوختی بر مبنای بازده ترکیبی باتری و شناسایی حالت عملکرد خودرو

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 12-23

10.22052/11.1.12

حامد فرهادی قریبه؛ احمد صادقی یزدانخواه؛ محمد رضا عزیزیان


کموتاسیون بدون حسگر موتور BLDC بدون فیلتر پایین‌گذر و شیفت‌دهندۀ فاز

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 16-31

10.22052/10.1.16

شهین مهدیون راد؛ محمدرضا عزیزیان؛ محمد هجری


بهبود بازده انرژی و ارزیابی اقتصادی موتورسیکلت الکتریکی با حضور موتور چهار فاز AFPM و ترکیب ابرخازن و باتری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 24-37

حامد فرهادی قریبه؛ احمد صادقی یزدانخواه؛ محمد رضا عزیزیان