استراتژی مدیریت انرژی چندسطحی در خودروی پیل‌سوختی بر مبنای بازده ترکیبی باتری و شناسایی حالت عملکرد خودرو

نویسندگان

دانشگاه صنعتی سهند

چکیده

طراحی استراتژی مدیریت انرژی برخط، یکی از چالش‌های عمده در راستای توسعۀ خودروهای پیل‌سوختی است. استراتژی ارائه‌شده باید به‌خوبی پاسخ‌گوی توان مورد نیاز خودروی پیل‌سوختی برای پیمایش مسیر، شتاب‌گیری و شرایط مختلف رانندگی باشد و منجر به کاهش مصرف سوخت، افزایش طول عمر منابع توان و افزایش بازده کلی سیستم تغذیه شود. هدف این مقاله، شناسایی دقیق حالت‌های مختلف عملکردی خودرو، تفکیک وضعیت شارژ باتری بر مبنای بازده ترکیبی و محاسبات ریاضی، تعیین میزان ارزش هر گرم سوخت هیدروژن مصرفی در تولید انرژی الکتریکی، سطح‌بندی توان تولیدی پیل‌سوختی، استخراج سریع اطلاعات مورد نیاز و توزیع بهینۀ توان با در نظر گرفتن بازده و طول عمر است. در این مقاله یک استراتژی نوین مدیریت انرژی برخط چندسطحی‌ ارائه می‌شود که مبتنی بر کنترل مد عملیاتی بوده و با هدف کمینه‌سازی مصرف معادل عمل می‌کند. همچنین شارژ باتری در نقطۀ بهینۀ پیل‌سوختی انجام می‌شود تا علاوه بر افزایش بازده کلی، پاسخ‌گوی توان‌های لحظه‌ای بیشینه در زمان‌های بعدی باشد. نتایج حاصل از شبیه‌سازی استراتژی پیشنهادی منجر به کاهش مصرف سوخت و افزایش بازده مصرف انرژی در مقایسه با سایر روش‌های مدیریت انرژی شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] فرهادی قریبه، حامد، صادقی یزدانخواه، احمد، عزیزیان، محمدرضا، «بهبود بازده انرژی و ارزیابی اقتصادی موتورسیکلت الکتریکی با حضور موتور چهار فاز AFPM و ترکیب ابرخازن و باتری»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 3، شماره 4، صفحه 24ـ37، 1392. [2] Xie, S., Hu, X., Zhang, Q., Lin, X., Mu, B. and Ji, H., "Aging-aware co-optimization of battery size, depth of discharge, and energy management for plug-in hybrid electric vehicles", Journal of Power Sources, Vol. 450, pp. 227638, 2020. [3] Gharibeh, H.F., Khiavi, L.M., Farrokhifar, M., Alahyari, A. and Pozo, D., "Power Management of Electric Vehicle Equipped with Battery and Supercapacitor Considering Irregular Terrain", International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), pp. 1-5, Moscow, Russia, 2019. [4] Gharibeh, H.F., Yazdankhah, A.S., Azizian, M.R., Farrokhifar, M. and Alahyari, A., "Impact Assessment of Installed Photovoltaic on Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle Considering Fast Identification of Power Changes", International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical and Power Engineering (REEPE), pp. 1-6, Moscow, Russia, 2020. [5] اجتهد، سید حسین، خوبی آرانی، سعید، حلوایی نیاسر، ابوالفضل، حاجی‌زاده، امین، «مدیریت بهینه توان در خودروی برقی با دو منبع انرژی با استفاده از کنترل‌کنندۀ فازی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دوره 9، شماره 3، صفحه 34ـ45، 1395. [6] Mebarki, N., Rekioua, T., Mokrani, Z., Rekioua, D. and Bacha, S., "PEM fuel cell/battery storage system supplying electric vehicle", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 41, No. 45, pp. 20993-21005, 2016. [7] Gharibeh, H.F., Yazdankhah, A.S. and Azizian, M.R., "Improved energy management for a power-split multi-source fuel cell vehicle based on optimal source sizing and regenerative braking", IEEE 16th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC), pp. 1-6, Florence, Italy, 2016. [8] Das, H.S., Tan, C.W. and Yatim, A., "Fuel cell hybrid electric vehicles: A review on power conditioning units and topologies", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 76, pp. 268-291, 2017. [9] Song, Z., Li, J., Hou, J., Hofmann, H., Ouyang, M. and Du, J., "The battery-supercapacitor hybrid energy storage system in electric vehicle applications: A case study", Energy, Vol. 154, pp. 433-441, 2018. [10] الیاسی، حسین، قریشی، مهناز، «ساختار کنترلی جدید برای مدیریت انرژی در خودروی برقی هیبرید پلاگین مبتنی بر نقشه‌های شناختی فازی»، مهندسی مدیریت انرژی، مدیریت انرژی، دوره 9، شماره 3، صفحه 14ـ25، 1398. [11] Fletcher, T., Thring, R. and Watkinson, M., "An Energy Management Strategy to concurrently optimise fuel consumption & PEM fuel cell lifetime in a hybrid vehicle", international journal of hydrogen energy, Vol. 41, No. 46, pp. 21503-21515, 2016. [12] Sellali, M., Betka, A. and Djerdir, A., "Power management improvement of hybrid energy storage system based on H∞ control", Mathematics and Computers in Simulation, 2019. [13] Li, H., Ravey, A., N'Diaye, A. and Djerdir, A., "A novel equivalent consumption minimization strategy for hybrid electric vehicle powered by fuel cell, battery and supercapacitor", Journal of Power Sources, Vol. 395, pp. 262-270, 2018. [14] Huang, Y., Wang, H., Khajepour, A., Li, B., Ji, J., Zhao, K. and Hu, C., "A review of power management strategies and component sizing methods for hybrid vehicles", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 96, pp. 132-144, 2018. [15] Qiao, Y., Song, Y. and Huang, K., "A Novel Control Algorithm Design for Hybrid Electric Vehicles Considering Energy Consumption and Emission Performance", Energies, Vol. 12, No. 14, pp. 2698, 2019. [16] Feroldi, D. and Carignano, M., "Sizing for fuel cell/supercapacitor hybrid vehicles based on stochastic driving cycles", Applied energy, Vol. 183, pp. 645-658, 2016. [17] Ravey, A., Blunier, B. and Miraoui, A., "Control strategies for fuel-cell-based hybrid electric vehicles: From offline to online and experimental results", IEEE transactions on vehicular technology, Vol. 61, No. 6, pp. 2452-2457, 2012. [18] Mokrani, Z., Rekioua, D., Mebarki, N., Rekioua, T. and Bacha, S., "Proposed energy management strategy in electric vehicle for recovering power excess produced by fuel cells", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42, No. 30, pp. 19556-19575, 2017. [19] Zhou, D., Al-Durra, A., Gao, F., Ravey, A., Matraji, I. and Simões, M.G., "Online energy management strategy of fuel cell hybrid electric vehicles based on data fusion approach", Journal of Power Sources, Vol. 366, pp. 278-291, 2017. [20] Muñoz, P.M., Correa, G., Gaudiano, M.E. and Fernández, D., "Energy management control design for fuel cell hybrid electric vehicles using neural networks", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 42, No. 48, pp. 28932-28944, 2017. [21] Ahmadi, S., Bathaee, S., Hosseinpour, A.H., "Improving fuel economy and performance of a fuel-cell hybrid electric vehicle (fuel-cell, battery, and ultra-capacitor) using optimized energy management strategy", Energy Conversion and Management, Vol. 160, pp. 74-84, 2018. [22] Geng, C., Jin, X. and Zhang, X., "Simulation research on a novel control strategy for fuel cell extended-range vehicles", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 44, No. 1, pp. 408-420, 2019. [23] Wang, Y.-X., Ou, K. and Kim, Y.-B., "Modeling and experimental validation of hybrid proton exchange membrane fuel cell/battery system for power management control", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, No. 35, pp. 11713-11721, 2015. [24] Zhao, H. and Burke, A.F., "Optimization of fuel cell system operating conditions for fuel cell vehicles", Journal of Power Sources, Vol. 186, No. 2, pp. 408-416, 2009. [25] Eftekhari, A., "Low voltage anode materials for lithium-ion batteries", Energy Storage Materials, Vol. 7, pp. 157-180, 2017. [26] Wang, Y., Zhang, X., Liu, C., Pan, R. and Chen, Z., "Multi-timescale power and energy assessment of lithium-ion battery and supercapacitor hybrid system using extended Kalman filter", Journal of Power Sources, Vol. 389, pp. 93-105, 2018. [27] https://www.horizonfuelcell.com/h-series-stacks [28] Zhou, W., Yang, L., Cai, Y. and Ying, T., "Dynamic programming for new energy vehicles based on their work modes Part II: Fuel cell electric vehicles", Journal of Power Sources, Vol. 407, pp. 92-104, 2018.