نویسنده = حسین خراسانی‌زاده
تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر

دوره 1، شماره 1، مهر 1390، صفحه 57-65

حسین خراسانی‌زاده؛ مجید سبزپوشانی؛ رضا عبداللهی طاهری