تحلیل عددی اثر باد بر عملکرد کلکتور خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر

نویسندگان

چکیده

مشکلات مربوط به مصرف سوخت‌های تجدیدناپذیر، مانند آلودگی محیط زیست و قیمت بالا، تلاش برای جایگزینی آن‌ها با انرژی‌های تجدیدپذیر را باعث شده است. کلکتور‌های خورشیدی بدون پوشش نفوذپذیر، دستاوردصنعتی جدیدی برای پیش‌گرمایش و گرمایش هوای تهویه و خشک کردن محصول‌های کشاورزی هستند. انتقال حرارت در این کلکتور‌ها با عبور جریان هوا از میان روزنه‌های صفحه جاذب اتفاق می‌افتد. در این مطالعه عددی، اثر جریان آرام باد موازی با صفحه جاذب بر عملکرد این کلکتور‌ها بر مبنای تعادل کلی انرژی و با توسعه معادلات حاکم بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش سرعت باد، بسته به مقدار سرعت نزدیک شدن هوا به کلکتور، ‌می‌تواند موجب کاهش یا افزایش بازده ‌شود. این روند، نتیجه تقابل آثار تلفات حرارتی از صفحه جاذب کلکتور به محیط با اثر انتقال حرارت از این صفحه به هوای ورودی می‌‌باشد. همچنین بهازای مقادیر مختلف سرعت نزدیک شدن هوا، افزایش سرعت باد باعث افزایش ضریب تأثیر تبادل حرارتی می‌شود.

کلیدواژه‌ها