دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، آبان 1400 
رؤیتگر گشتاور مد لغزشی دینامیکی مقاوم برای توربین بادی

صفحه 2-11

10.22052/11.3.10

مهنوش شجیعی؛ سیدکمال حسینی ثانی؛ سعید شمقدری؛ محمدباقر نقیبی سیستانی