اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عباس کتابی

مهندسی برق استاد، گروه مهندسی برق - قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/fa
aketabikashanu.ac.ir
0000-0001-9970-2157

h-index: Scopus: 19  

سردبیر

محسن محسن نیا

مهندسی شیمی استاد دانشکده مهـندسـی، گروه مهندسی شیمی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/mmohsennia/fa
m.mohsenniakashanu.ac.ir
03155913065
0000-0001-7051-5999

h-index: Scopus: 22  

مدیر اجرایی

زهره آزادپور

مهندسی شیمی دانشگاه کاشان

info-energykashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عباس امینی

مهندسی مکانیک دانشیار دانشگاه وسترن سیدنی، استرالیا

www.westernsydney.edu.au/staff_profiles/uws_profiles/doctor_abbas_amini
a.aminiwesternsydney.edu.au
0000-0002-7987-9243

h-index: Scopus: 28  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

علی زیلوچیان

مهندسی برق استاد دانشگاه آتلانتیک فلوریدا، امریکا

scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&hl=en&user=Yz90q3wAAAAJ
verifiedemailfau.edu
0000-0001-0001-0011

h-index: Scopus:15  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

غلامعلی منصوری

مهندسی شیمی استاد دانشگاه ایلینویزشیکاگو، امریکا

mansoori.people.uic.edu/
gali.mansoorigmail.com
0000-0003-3497-8720

h-index: Scopus: 43  

اعضای هیات تحریریه

مهدی احسان

مهندسی برق استاد گروه مهندسی برق ،دانشگاه صنعتی شریف، تهران ، ایران

ee.sharif.edu/~ehsan/
ehsansharif.ac.ir
0000-0002-1178-5750

h-index: Scopus: 34  

محمدصادق حاتمی پور

مهندسی شیمی استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

engold.ui.ac.ir/~hatami/
hatamieng.ui.ac.ir
0000-0002-6752-9449

h-index: Scopus: 25  

علی حقیقی اصل

مهندسی شیمی استاد گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی،دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ahaghighi.profile.semnan.ac.ir/#about_me
ahaghighisemnan.ac.ir
0000-0001-9500-4810

h-index: Scopus: 19  

سید محمدرضا خلیلی

مهندسی مکانیک استاددانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، کدپستی: 1999-19395 ، تهران، ایران

wp.kntu.ac.ir/khalili/
khalilikntu.ac.ir
0000-0001-8810-5410

h-index: Scopus: 32  

عباس راستگو قمصری

مهندسی مکانیک استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

rtis2.ut.ac.ir/cv/arastgo
arastgout.ac.ir
02161119922
0000-0003-0068-6535

h-index: Scopus: 34  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

قنبرعلی شیخ زاده

مهندسی مکانیک استاد گروه مهندسی مکانیک - حرارت و سیالات، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان.کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/sheikhzadeh/fa
sheikhzkashanu.ac.ir
03155913424
0000-0002-7874-9981

h-index: Scopus: 23  

علی اکبر عالم رجبی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

alemrajabi.iut.ac.ir/
rajabicc.iut.ac.ir
031 3391 5207
0000-0003-4119-1694


ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

مجید قاسمی

مهندسی مکانیک استاد دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

wp.kntu.ac.ir/ghasemi/index.php
ghasemikntu.ac.ir
0000-0002-4323-2253

h-index: Scopus: 21  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

گیورک باباملک قره پتیان

مهندسی برق استاد، گروه مهندسی برق- قدرت، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران ، ایران.

aut.ac.ir/cv/2182/Gevork-B.-Gharehpetian?slc_lang=en&&cv=2182&mod=scv
grptianaut.ac.ir
0000-0003-1521-790X

h-index: Scopus: 64  

عباس کتابی

مهندسی برق استاد، گروه مهندسی برق - قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/aketabi/en
aketabikashanu.ac.ir
0000-0001-9970-2157

h-index: Scopus: 19  

مهدی کراری

مهندسی برق استاد، گروه مهندسی برق- کنترل ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

aut.ac.ir/cv/2245/MEHDI-KARRARI?slc_lang=en&&cv=2245&mod=scv
karrariaut.ac.ir
0000-0002-5820-1062

h-index: Scopus: 22  

حسین گلستانیان

مهندسی مکانیک استاد، مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد،شهرکرد، ایران.

www.sku.ac.ir/en/DepartmentGroup/ProfessorForm.aspx?ID=207
golestanianeng.sku.ac.ir
0000-0002-4857-8464

h-index: Scopus: 14  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

محسن محسن نیا

مهندسی شیمی استاد،گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهـندسـی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

faculty.kashanu.ac.ir/mmohsennia/en
m.mohsenniakashanu.ac.ir
03155913065
0000-0001-7051-5999

h-index: Scopus: 22  

محمد نوع پرست

مهندسی معدن استاد، دانشکده مهندسی معدن ، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

mine.ut.ac.ir/en/~noparast
noparastut.ac.ir
0000-0002-8688-4593

h-index: Scopus: 23  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate

علی وطنی

مهندسی شیمی استاد. مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/avatani/?lang=en-gb
avataniut.ac.ir
0000-0002-4013-1545

h-index: Scopus: 27  

ORCID | Scopus | Google Scholar | ResearchGate