ارائه مدل رانه‌های اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز و برق ایران با رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، شهر کاشان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشکده علوم مالی، مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

10.22052/eem.2024.253818.1036

چکیده

در سال‌های اخیر، اینترنت اشیاء که از فناوری های مهم صنعت نسل چهار محسوب می شود، به یکی از موضوعات مهم در زمینه‌های صنعتی و دانشگاهی تبدیل‌شده است. ترغیب صنایع برای حرکت هر چه سریع تر به سمت استفاده از این فناوری به دلیل مزایای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. صنعت نفت و گاز و برق، از صنایع مهم هر کشور محسوب می شود. تحول این صنعت مزایای زیادی برای بخش های مختلف ازجمله اقتصاد داشته و ضروری است سریع‌تر در مسیر پیاده سازی اینترنت اشیاء حرکت کند. بررسی‌ها نشان گر روند آهسته صنعت نفت و گاز و برق ایران در به کارگیری اینترنت اشیاء بوده و از آنجا که این فناوری امکان ایجاد تغییرات مهم و نوآورانه را در این صنعت فراهم می‌کند، بنابراین لازم است رانه‌ها شناسایی و مدل‌سازی شوند. تحقیق حاضر باهدف شناسایی و مدل‌سازی رانه‌های پیاده‌سازی اینترنت اشیاء در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز و برق ایران در دو مرحله انجام‌شده است. در مرحله اول، با مرور ادبیات رانه‌ها شناسایی و با روش دلفی، موردبررسی قرار گرفتند. در مرحله دوم، مدل رانه ها با روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری فراگیر فازی ارائه شد. نتایج 75 رانه در 14 دسته کلی را نشان می‌دهد که «مقررات دولتی» بنیادی‌ترین رانه در زنجیره تأمین صنعت نفت و گاز و برق ایران است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات