تعیین بازده انرژی و اگزرژی کلکتور خورشیدی صفحۀ تخت عمل‌کننده تحت جریان آشفتۀ نانوسیال با نانوذرات دی‌سولفید مولیبدن در موفولوژی‌های مختلف برای مناطق گرمسیری ایران

نویسندگان

1 دانشگاه کاشان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده

در این مطالعه به بررسی آنالیز انرژی و اگزرژی یک کلکتور خورشیدی صفحه‌تخت که در جزیرۀ ابوموسی (خلیج فارس) در استان هرمزگان (منطقۀ گرمسیری) قرار گرفته است، پرداخته می‌شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر شکل نانوذرات دی‌سولفید مولیبدن (MoS2) برای چهار شکل مختلف از نانوذرات (تیغه‌ای، صفحه‌ای، آجری و استوانه‌ای) بر انتقال حرارت و تولید آنتروپی است. نتایج خروجی شامل عدد ناسلت متوسط، دمای سیال خروجی، افت فشار، ضریب اصطکاک، ضریب عملکرد هیدرولیکی حرارتی (PEC) و تولید آنتروپی برای شکل‌های مختلف نانوذرات و کسر حجمی صفر تا 4% از نانوذرات در جریان آشفته با دبی‌های جرمی 5/0 و 75/0 کیلوگرم بر ثانیه ارائه شده است. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده و با توجه به معیار ارزیابی علمکرد هیدرولیکی حرارتی، بهترین حالت در دبی جرمی 5/0 کیلوگرم بر ثانیه مربوط به نانوذرۀ آجری، در کسر حجمی 3% می‌باشد که مقدار آن 269/1 است؛ درحالی‌که در دبی جرمی 75/0 کیلوگرم بر ثانیه بهترین حالت مربوط به نانوذرات آجری، در کسرحجمی 4% است و مقدار آن 182/1 می‌باشد. همچنین برای جریان با دبی جرمی 5/0 کیلوگرم بر ثانیه افزودن نانوذرۀ آجری و تیغه‌ای به سیال پایه از نظر بهبود بازده اگزرژی اثری ندارد. این در حالی است که برای جریان با دبی جرمی 75/0 کیلوگرم بر ثانیه استفاده از کسر حجمی 1 تا 4% از نانوذرات آجری و تیغه‌ای می‌توانند سرعت تولید آنتروپی را به‌اندازۀ 8% در مقایسه با سیال پایه کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها


[1] Timofeeva, E.V., Routbort, J.L., and Singh, D., "Particle shape effects on thermophysical properties of alumina nanofluids", Journal of Applied Physics, Vol. 106, pp.298-304, 2009. [2] خراسانی‌زاده، حسینی، مسچی، سید مرتضی، «تعیین زاویۀ شیب بهینۀ ماهیانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه کلکتورهای خورشیدی تخت در کاشان»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دورۀ 3، شمارۀ 4، صفحه 33ـ49، 1392. [3] شیخ‌زاده، قنبرعلی، نظیفی‌فرد، محمد، مداحیان، رضا، کاظمی، خدیجه، «بررسی تغییرات هیدرودینامیکی-حرارتی یک نانوسیال در یک لولۀ مجهز به نوار پیچشی»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دورۀ 8، شمارۀ 4، صفحه 86ـ99، 1397. [4] Abbasian‒Arani, A.A., Sadripour, S., and Kermani, S., "Nanoparticle shape effects on thermal-hydraulic performance of boehmite alumina nanofluids in a sinusoidal–wavy mini-channel with phase shift and variable wavelength", International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 128–129, pp. 550–563, 2017. [5] Vanaki, Sh.M., Mohammed, H.A., Abdollahi, A., and Wahid, M.A., "Effect of nanoparticle shapes on the heat transfer enhancement in awavy channel with different phase shifts", Journal of Molecular Liquids, Vol. 196, pp. 32–42, 2014. [6] Mahian, O., Kianifar, A., Heris, S.Z., and Wongwises, S., "First and second laws analysis of a minichannel-based solar collector using boehmite alumina nanofluids: Effects of nanoparticle shape and tube materials", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 78, pp. 1166–1176, 2014. [7] Ooi, E.H., and Popov, V., "Numerical study of influence of nanoparticle shape on the natural convection in Cu-water nanofluid", International Journal of Thermal Sciences, Vol. 65, pp. 178‒188, 2013. [8] Elias, M.M., Miqdad, M., Mahbubul, I.M., Saidur, R., Kamalisarvestani, M., Sohel, M.R., Hepbasli, A., Rahim, N.A., and Amalina, M.A., "Effect of nanoparticle shape on the heat transfer and thermodynamic performance of a shell and tube heat exchanger", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 44, pp. 93–99. 2013. [9] Elias, M.M., Shahrul, I.M., Mahbubul, I.M., Saidur, R., and Rahim, N.A., "Effect of different nanoparticle shapes on shell and tube heat exchanger using different baffle angles and operated with nanofluid", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 70, pp. 289–297, 2013. [10] Sadripour, S., "First and second laws analysis and optimization of a solar absorber; using insulator mixers and MWCNTs nanoparticles", Global Journal of Researches in Engineering A: Mechanical and Mechanics, Vol. 17, pp. 37–48, 2017. [11] Sadripour, S., Adibi, M., and Sheikhzadeh, G.A., "Two different viewpoints about using aerosol-carbon nanofluid in corrugated solar collectors: Thermal-hydraulic performance and heating performance", Global Journal of Researches in Engineering A: Mechanical and Mechanics, Vol. 17, pp. 19–36, 2017. [12] Khorasanizadeh, H., Sadripour, S., and Aghaei, A., "Numerical investigation of thermo-hydraulic characteristics of corrugated air-heater solar collectors", Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, pp. 42–46, 2016. [13] Thakur, M., Gangacharyulu, D., and Singh, G., "An experimental study on thermophysical properties of multiwalled carbon nanotubes", International Journal of Engineering Transaction B: Applications, Vol. 30, pp. 1223–1230, 2017. [14] DolatiAsl, K. and Bakhshan, Y., "Estimating solar radiation and developing Iran’s atlas map of optimum monthly tilt angle", International Journal of Engineering Transaction B: Applications, Vol. 30, pp. 1197–1204, 2017. [15] Jamaati, M., and Mehri, A., "Role of interatomic potentials in simulation of thermal transport in carbon nanotubes", International Journal of Engineering Transaction B: Applications, Vol. 30, pp. 1231–1237, 2017. [16] Karimipour-Fard, P., and Beheshti, H., "Performance enhancement and environmental impact analysis of a solar chimney power plant: Twenty-four-hour simulation in climate condition of Isfahan province, Iran", International Journal of Engineering Transaction B: Applications, Vol. 30, pp. 1260–1269, 2017. [17] Khan, I., "Shape effects of MoS2 nanoparticles on MHD slip flow of molybdenum disulphide nanofluid in a porous medium", Journal of Molecular Liquids, Vol. 233, pp. 442–451, 2017. [18] Zhang, Y., Gu, S., Yan, B., and Ren, J., "Solvent-free ionic molybdenum disulphide (MoS2) nanofluids", Journal of Materials Chemistry, Vol. 22, 14843–14846, 2012. [19] Das, S., Chen, H.Y., Penumatcha, A.V., and Appenzeller, J., "High performance multilayer MoS2 transistors with scandium contacts", Nano Letters, Vol. 13, pp. 100–105, 2012. [20] Dankert, A., Langouche, L., Kamalakar, M.V., and Dash, S.P., "High-performance molybdenum disulfide field-effect transistors with spin tunnel contacts", ACS Nano, Vol. 8, pp. 476–482, 2014. [21] Radisavljevic, B., Radenovic, A., Brivio, J., Giacometti, V., and Kis, A., "Single-layer MoS2 transistors", Nature Nanotechnology, Vol. 6, pp. 147–150, 2011. [22] Radisavljevic, B., Whitwick, M.B., and Kis, A., "Integrated circuits and logic operations based on single-layer MoS2", ACS Nano, Vol. 5, pp. 9934–9938, 2011. [23] Gu, S., Zhang, Y., and Yan, B., "Solvent-free ionic molybdenum disulfide (MoS2) nanofluids with self-healing lubricating behaviors", Materials Letters, Vol. 97, pp. 169–172, 2013. [24] Kato, H., Takama, M., Iwai, Y., Washida, K., and Sasaki, Y., "Wear and mechanical properties of sintered copper–tin composites containing graphite or molybdenum disulfide", Wear, Vol. 255, pp. 573–578, 2013. [25] Mao, C., Huang, Y., Zhou, X., Gan, H., Zhang J., and Zhou, Z., "The tribological properties of nanofluid used in minimum quantity lubrication grinding", The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 71, pp. 1221-1228, 2014. [26] Liu, J., Choi, G.M., and Cahill, D.G., "Measurement of the anisotropic thermal conductivity of molybdenum disulfide by the time-resolved magneto-optic Kerr effect", Journal of Applied Physics, Vol. 116, No. 23, pp. 107-122, 2014. [27] Ding, Y., and Xiao, B., "Thermal expansion tensors, Grüneisen parameters and phonon velocities of bulk MT2 (M= W and Mo; T= S and Se) from first principles calculations", RSC Advances, Vol. 5, pp. 18391–18400, 2015. [28] RongYan, S., Golzar, A., Sharifpur, M., PMeyer, J., HuaLiu, D., and Afrand, M., "Effect of U-shaped absorber tube on thermal-hydraulic performance and efficiency of two-fluid parabolic solar collector containing two-phase hybrid non-Newtonian nanofluids", International Journal of Mechanical Sciences, Vol 185, pp. 130-139, 2020. [29] C.Okonkwo, E., Osho, I., Kavaz, D., Abid, M., Ansari, T., "Thermodynamic evaluation and optimization of a flat plate collector operating with alumina and iron mono and hybrid nanofluids", Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol 37, pp. 1146-1159, 2020. [30] Tong,Y., Chi, X., Kang, W., Cho, W,. "Comparative investigation of efficiency sensitivity in a flat plate solar collector according to nanofluids", Applied Thermal Engineering, Vol 174, pp. 123-132, 2020. [31] Kaya, H., Alkasem, M., Arslan, K., "Effect of nanoparticle shape of Al2O3/Pure water nanofluid on evacuated U-Tube solar collector efficiency", Renewable Energy, Vol. 162, pp. 267-284, 2020. [32] Saffarian, M., Moravej b, M., Doranehgard, M., "Heat transfer enhancement in a flat plate solar collector with different flow path shapes using nanofluid", Renewable Energy, Vol 163, pp. 480-494, 2020. [33] Sadripour, S., "3D numerical analysis of atmospheric-aerosol/carbon-black nanofluid flow within a solar air heater located in shiraz, iran", International Journal of Numerical Methods for Heat and Fluid Flow, The article is published in Early Cite section of journal. Vol. 29, pp. 1378-1402, 2018. [34] Sadripour, S., and Chamkha, A.J., "The effect of nanoparticle morphology on heat transfer and entropy generation of supported nanofluids in a heat sink solar collector", Thermal Science and Engineering Progress, Vol. 9, pp. 266–280, 2019. [35] S. Sadripour, M. Estajloo and S.A. Ghorashi, "Investigation of flow characteristics and heat transfer enhancement of a corrugated duct using nanofluid", Diffusion Foundations: Computational Aspects of Heat Transfer and Entropy Generation of Nanofluids, Vol. 59, pp. 37-52, 2018. [36] SolarGis S.R.O, Slovakia, http://solargis.com/products/maps-and-gis-data/free/download, Date: 10/13/2016. [37] Sabziparvar, A.A., "General formula for estimation of monthlymean global solar radiation in different climates on the south and north coasts of Iran", International Journal of Photoenergy, Vol. 145, pp. 94-116, 2007. [38] Yousefia, T., Veysia, F., Shojaeizadeha, E., and Zinadinib, S., "An experimental investigation on the effect of Al2O3-H2O nanofluid on the efficiency of flat-plate solar collectors", Renewable Energy, Vol. 39, pp. 293‒298. 2012. [39] I.R. Iran Meterogicat Organizaton, Hormozgan Province, http://www.hormozganmet.ir, Date: 10/13/2016.