یک شاخص غیرخطی ارزیابی پایداری ولتاژ مبتنی بر روش آنالیز برداری و اندازه‌گیری‌ از توان‌های اکتیو و راکتیو سیستم قدرت

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه لرستان

چکیده

این مقاله به ارائۀ یک شاخص جدید سنجش پایداری ولتاژ مبتنی بر روش آنالیز برداری می‌پردازد. اساس استخراج شاخص پیشنهادی، اندازه‌گیری به‌هنگام از توان‌های اکتیو و راکتیو ورودی و خروجی شینه‌های متصل به شینه‌های ژنراتوری است. در این راستا با توجه به قضیۀ حداکثر توان انتقالی از یک ژنراتور به بار متصل به آن، حدی برای شروع فروپاشی ولتاژ تعیین می‌شود. از طرفی در مواردی که سیستم قدرت نیازمند حذف‌ بار است، یک‌ حذف‌‌ بار جدید ولتاژی/ فرکانسی ارائه شده است. ساختار این حذف ‌‌بار به‌گونه‌ای است که با تقسیم‌بندی بارهای شبکه به‌عنوان بارهای مجاز و غیرمجاز جهت خروج و اولویت‌بندی خروج بارهای مجاز، پایداری ولتاژ و فرکانس شبکه تضمین خواهد شد. شبیه‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزار دیگسایلنت بر روی شبکۀ استاندارد 39 شینۀ IEEE، صحت و کاربرد بسیار مناسب روش پیشنهادی را نسبت به سایر روش‌ها نشان می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها


[1] Kundur, P., Balu, N. and Lauby, M., Power system stability and control, London, U.K.: Mc- Graw-Hill: 1994. [2] Cutsem, TV. and Vournas, C., Voltage stability of electric power systems, Springer, 2008. [3] Talaat M., Hatata, AY., Alsayyari, AS. and Alblawi, A., "A smart load management system based on the grasshopper optimization algorithm using the under-frequency load shedding approach", Energy, Vol. 190, No. 1, pp. 1-16, 2020. [4] دودانگه، مصطفی، غفارزاده، نوید، «جایابی بهینۀ HTSFCLها با در نظر گرفتن امنیت، پایداری و هماهنگی رله‌های جریان زیاد و انتخاب هوشمند مشخصۀ رلۀ جریان زیاد در شبکه‌های متصل به نیروگاه بادی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی»، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دورۀ ۱۰، شمارۀ ۳، صفحه 12ـ29، 1399. [5] Marujo, D., Zambroni de Souza, AC., Lopes, BIL., Santos, M.V. and Lo, KL., "On Control Actions Effects by Using QV Curves", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 30, No. 3, pp. 1298-12305, 2015. [6] Zhu, R. and Liu, CC., "Online voltage stability monitoring and control using limited synchrophasor measurements", IEEE Power and Energy Society Innovative Smart Grid Technologies Conference, ISGT pp. 1-5, 2015 [7] Mohammadniaei, M., Namdari, F. and Shakarami, MR., "Voltage Collapse Detection and Prevention Based on PMUs Measurement", International Power System Conference (PSC) IEEE 2019, pp. 497–503. [8] Su, H-Y. and Liu, C-W., "Estimating the Voltage Stability Margin Using PMU Measurements", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 31, No. 4, pp. 3221-3229, 2016. [9] Liu, J-H. and Chu, C-C., "Wide-Area Measurement-Based Voltage Stability Indicators by Modified Coupled Single-Port Models", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 29, No. 2, pp. 756-764, 2014. [10] Dasgupta, S., Paramasivam, M., Vaidya, U. and Ajjarapu, V., "Real- Time Monitoring of Short-Term Voltage Stability Using PMU Data", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 28, No. 4, pp. 3702-3711, 2013. [11] El-Fergany, AA. and Hasanien, HM., "Salp swarm optimizer to solve optimal power flow comprising voltage stability analysis", Neural Computing and Applications Vol. 32, No. 9, pp. 5267-5283, 2020. [12] باقری، امیر، ربیعی، عباس، گلوانی، سجاد، فلاحی، فرزاد، «جایابی بهینۀ ادوات FACTS در شبکۀ برق منطقه‌ای گیلان با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات مبتنی بر DPL نرم‌افزار DIgSILENT »، نشریه مهندسی و مدیریت انرژی، دورۀ ۱۰، شمارۀ ۳، صفحه 14ـ25، 1399. [13] Pérez-Londoño, S., Rodríguez, LF. and Olivar, G., "A simplified voltage stability index (SVSI)", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 63, pp. 806-813, 2014. [14] Mohammadniaei, M., Namdari, F. and Shakarami, MR., "A Novel Zoning Index for Protecting Power Systems against Voltage Collapse", 31th International Power System Conference (PSC), pp. 2147–2151, 2016. [15] Alzaareer, K., Saad, M., Mehrjerdi, H., Ziad El-Bayeh, C., Asber, D. and Lefebvre, S., "A new sensitivity approach for preventive control selection in real-time voltage stability assessment", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 122, pp. 1-10, 2020. [16] Lee, DHA., "Voltage Stability Assessment Using Equivalent Nodal Analysis", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 31, No. 1, pp. 454-463, 2016. [17] Xu, Y., Liu, W. and Gong, J.. "Stable multi-agent-based load shedding algorithm for power systems", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 26, No. 4, pp. 2006-2014, 2011. [18] Sayed, F., Kamel, S., Yu, J. and Jurado, F., "Optimal Load Shedding of Power System Including Optimal TCSC Allocation Using Moth Swarm Algorithm", Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Electrical Engineering, Vol. 44, No. 2, pp. 741-765, 2020. [19] Tang, J., Member, GS., Liu, J. and Member, GS., "Adaptive Load Shedding Based on Combined Frequency and Voltage Stability Assessment Using Synchrophasor Measurements", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 28, No. 2, pp. 2035-2047, 2013. [20] Mehrabi, K., Golshannavaz, S. and Afsharnia, S., "An improved adaptive wide-area load shedding scheme for voltage and frequency stability of power systems", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 10, No. 3, pp. 821-842, 2019. [21] Singh, S K. and Srivastava, SC., "A Synchrophasor Assisted Frequency and Voltage Stability Based Load Shedding Scheme for Self-Healing of Power System", IEEE Transactions on Smart Grid,Vol. 2, No. 2, pp. 221-230, 2011. [22] Ariff, MAM. and Pal, BC., "Adaptive Protection and Control in the Power System for Wide-Area Blackout Prevention", IEEE Transactions on Power Delivery,Vol. 31, No. 4, pp. 1815-1825, 2016. [23] Bertsch, J., Carnal, C., Karlsson, D., McDaniel, J. and Vu K., "Wide-area protection and power system utilization", Proc. IEEE, vol. 93, Institute of Electrical and Electronics Engineers, Vol. 97, No. 5, pp. 997-1003, 2005. [24] Li, H., Bose, A. and Venkatasubramanian, VM., "Wide-Area Voltage Monitoring and Optimization", IEEE Transactions on Smart Grid,Vol. 7, No. 2, pp. 785-793, 2015. [25] Mohammadniaei, M., Namdari, F., Valadbeigi, AP. and Shakarami, MR., "A new method for analyzing the probability of voltage and frequency stability status based on Markov Chain", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 125, Article106500, 2021. [26] Zhang, Z., Yue, P. and Shi, W., "A new method for over-voltage online monitoring based on chain parameters", Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC pp. 1-4, 2010. [27] Zimmerman, RD., Murillo-Sanchez, CE. and Thomas, RJ., "MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education", IEEE Transactions on Power Systems,Vol. 26, No. 1, pp. 12-19, 2011. [28] Adewuyi, OB., Shigenobu, R., Ooya, K., Senjyu, T. and Howlader, AM., "Static voltage stability improvement with battery energy storage considering optimal control of active and reactive power injection", Electric Power Systems Research, Vol. 172, pp. 303-312, 2019. [29] Musirin, I. and Abdul Rahman, TK., "Novel fast voltage stability index (FVSI) for voltage stability analysis in power transmission system", Student Conference on Research and Development: Globalizing Research and Development in Electrical and Electronics Engineering, SCORED, pp. 265–268, 2002.