استفاده از پره‌های راهنما برای بهبود عملکرد توربین بادی ساونیوس

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل

چکیده

استفاده از پره‌های راهنما روشی مناسب برای بهبود عملکرد آیرودینامیکی توربین‌ بادی ساونیوس است. پره‌های راهنما انرژی جریان باد اطراف توربین جریان باد را جمع‌آوری و به‌سمت قسمت مقعر روتور هدایت می‌کنند که موجب افزایش ضریب توان توربین می‌شود. در این مقاله، تأثیر پرۀ راهنما بر روی عملکرد توربین ساونیوس مورد ارزیابی عددی قرار گرفته است. برای شبیه‌سازی جریان آشفته و گذرا در اطراف توربین از نرم‌افزار انسیس فلوئنت استفاده شده‌ است. طرح‌های پیشنهادی برای پره‌های راهنما شامل تعداد پره‌های 4، 5 و 6 می‌باشند که در هرکدام از آن‌ها، پره‌ها در زوایای 30، 40، 50 و 60 درجه قرار گرفته‌اند. نتایج عددی ضرایب توان و گشتاور نشان‌دهندۀ این است که پره‌ها‌ی راهنما، باعث بهبود قابل توجه عملکرد توربین ساونیوس می‌شوند. برای توربین دارای 5 پرۀ راهنما که در زاویۀ قرارگیری 30 درجه،‌ ماکزیمم ضریب توان 51/0 می‌باشد که نشان‌دهندۀ افزایش 183 درصدی در مقایسه با توربین بدون پرۀ راهنماست. ماکزیمم ضرایب توان برای توربین با تعداد پره‌های راهنمای 4 و 6 به‌ترتیب 42/0 و 49/0 است که در مقایسه با توربین ساونیوس بدون پره‌های راهنما به‌ترتیب به مقدار 133 و 172 درصد افزایش یافته‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1] Spera, D. A., ''Introduction to Modern Wind Turbines. Wind Turbine Technology: Fundamental Concepts of Wind Turbine Engineering'', pp. 47-72, 1994 [2] Schubel, P. J. and Crossley, R. J, ''Wind Turbine Blade Design'', Energies, Vol. 5, No. 9, pp. 3425-3449, 2012. [3] White, F. M., ''Fluid Mechanics'', WCB, Ed McGraw-Hill Boston, 1999. [4] Paraschivoiu, I., "Wind Turbine Design: With Emphasis on Darrieus Concept", Presses Inter Polytechnique, 2002. [5] Fujisawa, N., ''On the Torque Mechanism of Savonius Rotors'', Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 40, No. 3, pp. 277-292, 1992. [6] Lee, J. H., Lee, Y. T. and Lim, H. C., ''Effect of Twist angle on The Performance of Savonius Wind Turbine'', Renewable Energy, Vol. 89, pp. 231-244, 2016. [7] Akwa, J. V., da Silva Júnior, G. A. and Petry, A. P., ''Discussion on The Verification of The Overlap Ratio Influence on Performance Coefficients of a Savonius Wind Rotor Using Computational Fluid Dynamics'', Renewable Energy, Vol. 38, No. 1, pp. 141-149, 2012. [8] Morshed, K. N., ''Experimental and Numerical Investigations on Aerodynamic Characteristics of Savonius Wind Turbine with Various Overlap ratios'', 2010. [9] Kumbernuss, J., Chen, J., Yang, H. X. and Lu, L., "Investigation Into The Relationship of The Overlap Ratio and Shift Angle of Double Stage Three Bladed Vertical Axis Wind Turbine (VAWT)", Journal of Wind engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 107, pp. 57-75, 2012. [10] Ghatage, S. V. and Joshi, J. B. (2012)., ''Optimization of Vertical Axis Wind Turbine: CFD Simulations and Experimental Measurements'', The Canadian Journal of Chemical Engineering, Vol. 90, No. 5, pp. 1186-1201, 2012. [11] حسن‌زاده گروی، جابر، نصرت‌اللهی، مهران، محمودی، مصطفی، «بررسی عددی و تجربی تأثیر نسبت همپوشانی بر عملکرد توربین بادی خانگی»، مهندسی و مدیریت انرژی، ۱۳۹۴، جلد 5، شماره 1، صفحه ۴۴ـ۵۳. [12] Modi, V. J. and Fernando, M. S. U. K., ''On the performance of the Savonius wind turbine'', Journal of Solar Energy Engineering, Vol. 111, No. 1, pp. 71-81, 1989. [13] Kamoji, M. A., Kedare, S. B. and Prabhu, S. V., ''Experimental Investigations on Single Stage Modified Savonius Rotor'', Applied Energy Vol. 86, No. 7-8, pp. 1064-1073, 2009. [14] Irabu, K. and Roy, J. N., ''Characteristics of Wind Power on Savonius Rotor Using a Guide-Box Tunnel'', Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 32, No. 2, pp. 580-586, 2007. [15] El-Askary, W. A., Nasef, M. H., Abdel-Hamid, A. A. and Gad, H. E., ''Harvesting Wind Energy for Improving Performance of Savonius Rotor'', Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 139, pp. 8-15, 2015. [16] Mohamed, M. H., Janiga, G., Pap, E. and Thévenin, D., ''Optimization of Savonius Turbines Using an Obstacle Shielding The Returning Blade'', Renewable Energy, Vol. 35, No. 11, pp. 2618-2626, 2010. [17] Altan, B. D. and Atılgan, M., ''An Experimental and Numerical Study on The Improvement of the Performance of Savonius Wind rotor'', Energy Conversion and Management, Vol. 49, No. 12, pp. 3425-3432, 2008. [18] Goodarzi, M. and Keimanesh, R., ''Numerical Analysis on Overall Performance of Savonius Turbines Adjacent to a Natural Draft Cooling Tower'', Energy Conversion and Management, Vol. 99, pp. 41-49, 2015. [19] Shaheen, M., El-Sayed, M. and Abdallah, S., ''Numerical Study of Two-Bucket Savonius Wind Turbine Cluster'', Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 137, pp. 78-89, 2015. [20] Korprasertsak, N. and Leephakpreeda, T., ''CFD-Based Power Analysis on Low Speed Vertical Axis Wind Turbines with Wind Boosters'', Energy Procedia, Vol. 79, pp. 963-968, 2015. [21] Korprasertsak, N. and Leephakpreeda, T., ''Analysis and Optimal Design of Wind Boosters for Vertical Axis Wind Turbines at Low Wind Speed'', Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol. 159, pp. 9-18, 2016.