ارائۀ چهارچوبی جهت اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در واحدهای نمک‌زدایی نفت و گاز با استفاده از تلفیق تکنیک AHP فازی و مدل SWOT (مطالعۀ موردی واحد نمک‌زدایی نفتشهر)

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه علوم و تحقیقات ایلام

3 دانشگاه تهران

چکیده

مدیریت‌ ریسک، فرایند منظم و سیستماتیک طبقه‌بندی، شناسایی، ارزیابی و پاسخگویی به ریسک در سراسر چرخۀ عمر یک پروژه، برای به‌دست‌آوردن حداکثر مطلوبیت از حذف، پیشگیری یا کنترل ریسک‌هاست. در پروژه‌های نفتی ریسک‌های متعددی وجود دارد که در صورت نداشتن کنترل و برنامه‌ریزی لازم، خسارات جبران‌ناپذیری به منابع ارزشمند ملی وارد خواهد شد. با توجه به تأثیر حیاتی نفت در ابعاد گوناگون معیشتمان، توجه مضاعف به شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های مطرح در این حوزه، حیاتی به ‌نظر می‌رسد. در این خصوص تکنیک‌های متعددی معرفی شده است. نظریۀ مجموعه‌های فازی، به‌عنوان مبحثی نوین با ترکیب شدن با علم مدیریت قادر خواهد بود، نقش اساسی و بزرگی را در مدیریت ریسک با توجه به وجود عدم قطعیت موجود ایفا کند. در این مقاله، به ارائۀ چهارچوبی برای اولویت‌بندی ریسک‌های موجود در واحدهای نمک‌زدایی نفت و گاز پرداخته شده است. ریسک‌های شناسایی‌شده، در سه حوزۀ هزینه، ایمنی و زمان ساخت دسته‌بندی شده‌اند. در چهارچوب پیشنهادی از ابزارهایی نظیر SWOT و تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده شده است. در انتها با استفاده از چهارچوب ارائه شده و داده‌های واقعی مربوط به واحد نمک‌زدایی نفتشهر، از رویکرد پیشنهادی برای اولویت‌بندی 59 ریسک شناسایی‌شده، استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها


[1] Alad posh, H., "Knowledge of Standard Project Management", Fifth Edition, Tehran: Publications Hamai, 2007. [2] Jaball amealai, S., "Project Management and Development. Iran University of Science and Technology", 2009. [3] Arrow, J., "Knowledge-based Proactive Project Risk Management, AACE International Transactions", 2008. [4] Dikmen, Birgonul M.T., Anac c.,Tah J.H.M, Aouad G., "Learning From Risk: A Tool for Post- Project Risk Assessment", Journal of Automation In Construction, Vol. 18, No. 1, pp. 42-50, 2008. [5] Razaai Falahaie, M., Aolai Por, M., Abasai Dazfolai, "A Analysis of Project Risks Using Fuzzy Logic in the Case Study Projects, Plant Operation and Oil Desalination", Ninth International Congress on Civil Engineering, Isfahan University of Technology, pp. 19-21, 2012. [6] Tavakolai Daranai, MR.,"Conceptual Model of Integrated Risk and Value in the Conceptual Design Phase of the Project Life Cycle", MA Thesis, University of Imam Hussain (AS), Department of Industrial Engineering, Tehran, 2008. [7] Browning, T.R., "Managing Complex Project Process Models with a Process Architecture Framework", International Journal of Project Managment, Vol. 32, pp.229–241, 2014. [8] Vidal, L.A., Marle, F., Bocquet, J.C., "Measuring Project Complexity Using the Analytic Hierarchy Process", International Journal of Project Managment, Vol. 29, No. 6, pp. 718–727, 2011a. [9] Taylan, O., Kabli, M.R., Saeedpoor, M., Vafadarnikjoo, A., "Construction Projects Selection and Risk Assessment by Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methodologies", Applied Soft Computing, Vol. 36, pp. 419-421, 2015. [10] Fan, G., Zhong, D., Yan, F., Yue, PA., " Hybrid Fuzzy Evaluation Method for Curating Routing Efficiency Assessment Based on an AHP Method Extended by D Numbers", Expert Systems with Applications, Vol. 44, pp. 289-303, 2016. [11] Deng, X., Hu, Y., Deng,Y., & Mahadevan, S., " Supplier Selection Using AHP Methodology Extended by D Numbers", Expert Systems with Applications, Vol. 41, No. 1, pp. 156–167, 2014a. Igoulalene, I., Benyoucef, L., &Tiwari, M.K., "Novel Fuzzy Hybrid Multi-Criteria Group Decision Making Approaches for the Strategic Supplier Selection problem", Expert Systems with Applications, Vol. 42, pp. 3342–3356, 2015. [12] Wang, J.S., Li, M.C., Liu, Y.X., Zhang, H.X., Zou, W., &Cheng, L., "Safety Assessment of Shipping Routes in the South China Sea Based on the Fuzzy Analytic Hierarchy Process", Safety Science, Vol. 62, pp. 46–57, 2014. [13] Ozkoka, M., & Cebi, S.,"A Fuzzy Based Assessment Method for Comparison of Ship Launching Methods", Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, Vol. 26, pp. 781–791, 2014. [14] Su, X., Mahadevan, S., Xu, P., &Deng, Y., "Dependence Assessment in Human Reliability Analysis Using Evidence Theory and AHP", RiskAnalysis, Vol. 35, No. 7, pp. 1296–1316, 2015. [15] Zadhesh, J., Rastegar, F., Sharifi, F., Amini, H., & Nasirabad, H.M., "Consolidation Grouting Quality Assessment Using Artificial Neural Network (ANN)", Indian Geotech-nical Journal, Vol. 45, No. 2, pp. 136–144, 2014. [16] Bai, C., Dhavale, D., & Sarkis, J., "Integrating Fuzzy C-Means and TOPSIS for Performance Evaluation: An application and comparative analysis", Expert Systems with Applications, Vol. 41, No. 9, pp. 4186–4196, 2014. [17] Compare, M., & Zio, E., "Genetic Algorithms in the Framework of Dempster-Shafer Theory of Evidence for Maintenance Optimization Problems", IEEE Transactions on Reliability, Vol. 64, No. 1, pp. 645–660, 2015. [18] Jozai, SA, Iran khahai, M., "Environmental Risk Assessment of Gas Pipelines Fusion Technique AHP", Environmental Studies, Vol. 53, pp. 107-120, 2010. [19] Zeng J., Smith N.J., "Application of Fuzzy Based Decision Making Methodology to Construction Project Risk Assessment", International Journal of Project Management, Vol. 25, pp. 589- 600, 2007. [20] Karamai Rad, A., Abrahaim Nazhad, S., "Model for Assessing Project Risk Fuzzy Measures (Case Study dams Asalooye)", Fourth International Conference on Project Management, 2008. [21] Saaty, T. L., "Fundamentals of the Analytic Network Process – Dependence and Feedback in Decision-Making with a Single Network", Journal of Systems Science and Systems Engineering, Vol. 13, No. 2, pp. 129-157, 2004. [22] Arsic, S., Nikolic, D., Zivkovic, Z., "Hybrid SWOT - ANP - FANP Model for Mrioritization Strategies of Sustainable Development of Ecotourism in National Park Djerdap, Serbia", Forest Policy and Economics, Vol. 13, pp. 11-26, 2017.