طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهره‌برداری توأم از سیستم‌های برق و گاز با درنظرگرفتن شاخص قابلیت اطمینان

نویسندگان

1 دانشگاه علوم و تحقفیقات تهران

2 دانشگاه تبریز

3 دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

افزایش تمایل جهانی برای تولید غیرمتمرکز انرژی با استفاده از گاز طبیعی، باعث فراگیرتر شدن ایدۀ بهره‌برداری همزمان از چند حامل مختلف انرژی در سال‌های اخیر شده است. مهم‌ترین نظریۀ مطرح در این حیطه، «سپهر انرژی» است که در این مقاله برای تأمین بارهای الکتریکی و حرارتی با استفاده از حامل‌های برق و گاز به‌کار گرفته شده است. برای این کار از ترانسفورماتورها، کوره‌های گرمایی، واحدهای تولید همزمان برق و حرارت (CHP) و ذخیره‌سازهای الکتریکی و حرارتی استفاده شده است. برخلاف روال رایج، واحدهای CHP < /span> به‌شکل مبدلی با بازده‌های ثابت الکتریکی و حرارتی مدل‌سازی نشده و مشخصۀ کاری کامل این واحدها، شامل ناحیۀ کاری عملی (FOR) و رابطۀ غیرخطی ورودی-‌خروجی در فرمول‌بندی مسئله استفاده شده‌اند. برای خطی‌سازی عملکرد غیرخطی واحدهای CHP < /span>، تقریب تکه‌ای-خطی از ناحیۀ کاری آن‌ها ارائه شده است تا مسئله در قالب برنامه‌ریزی خطی مرکب-عدد صحیح ارائه شود. شاخص قابلیت اطمینان نیز با ارائۀ مدلی از تغییر نقطه‌کار CHP < /span> در شرایط خروج تجهیزات در فرمول‌بندی مسئله گنجانده شده است. هدف، یافتن بهترین ترکیب از تجهیزات نامزد برای کاهش هزینه‌های کل و افزایش قابلیت اطمینان تأمین توان در یک دورۀ‌‌ برنامه‌ریزی طولانی‌مدت است. شبیه‌سازی‌ها بر روی یک سیستم موردی و با مطالعۀ تأثیر اعمال نامعینی قیمت انرژی بر نتایج ارائه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1] Luo X., Wang J., Dooner M., and Clarke J., "Overview of Current Development in Electrical Energy Storage Technologies and the Application Potential in Power System Operation", Applied Energy, Vol. 137, pp. 511-536, 2015. [2] Shahidehpour M., Fu Y., and Wiedman T., "Impact of Natural Gas Infrastructure on Electric Power Systems", Proceedings of the IEEE, Vol. 93, pp. 1042-1056, 2005. [3] Li T., Eremia M., and Shahidehpour M., "Interdependency of Natural Gas Network and Power System Security", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 23, pp. 1817-1824, 2008. [4] Geidl M. and Andersson G., "Optimal Power Fow of Multiple Energy Carriers", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 22, pp. 145-155, 2007. [5] Proietto R., Arnone D., Bertoncini M., Rossi A., La Cascia D., Miceli R., et al., "Mixed Heuristic-nonlinear Optimization of Energy Management for Hydrogen Storage-based Multi Carrier Hubs", Energy Conference (ENERGYCON), IEEE International, pp. 1019-1026, 2014. [6] Liu C., Shahidehpour M., Fu Y., and Li Z., "Security-Constrained Unit Commitment with Natural Gas Transmission Constraints", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 24, pp. 1523-1536, 2009. [7] Zhang X., Shahidehpour M., Alabdulwahab A. S., and Abusorrah A., "Security-Constrained Co-Optimization Planning of Electricity and Natural Gas Transportation Infrastructures", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 30, pp. 2984-2993, 2015. [8] Unsihuay-Vila C., Marangon-Lima J., Perez-Arriaga I. J., and Balestrassi P. P., "A Model to Long-term, Multiarea, Multistage, and Integrated Expansion Planning of Electricity and Natural Gas Systems", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 25, pp. 1154-1168, 2010. [9] Geidl M. and Andersson G., "Operational and Structural Optimization of Multi‐carrier Energy Systems", European Transactions on Electrical Power, Vol. 16, pp. 463-477, 2006. [10] Ramirez-Elizondo L., Optimal Usage of Multiple Energy Carriers in Residential Systems: Unit Scheduling and Power Control, Ph.D. Thesis, Delft University of Technology, TU Delft, 2013. [11] Bozchalui M. C., Hashmi S. A., Hassen H., Cañizares C., and Bhattacharya K., "Optimal Operation of Residential Energy Hubs in Smart Grids", Smart Grid, IEEE Transactions on, Vol. 3, pp. 1755-1766, 2012. [12] Rayati M., Sheikhi A., and Ranjbar A. M., "Optimising Operational Cost of a Smart Energy Hub, the Reinforcement Learning Approach", International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems, pp. 1-17, 2014. [13] Zhang X., Shahidehpour M., and Alabdulwahab A., "Optimal Expansion Planning of Energy Hub With Multiple Energy Infrastructures" Smart Grid, IEEE Transactions on, Vol. 6, pp. 2302-2311, 2015. [14] Qiu J., Dong Z. Y., Zhao J. H., Meng K., Zheng Y., and Hill D. J., "Low Carbon Oriented Expansion Planning of Integrated Gas and Power Systems", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 30, pp. 1035-1046, 2015. [15] Sheikhi A., Ranjbar A. M., H. Oraee, and Moshari A., "Optimal Operation and Size for an Energy Hub with CCHP", Energy and Power Engineering, Vol. 3, p. 641, 2011. [16] Koeppel G. and Andersson G., "Reliability Modeling of Multi-carrier Energy Systems", Energy, Vol. 34, pp. 235-244, 2009. [17] Alabdulwahab A., Abusorrah A., Zhang X., and Shahidehpour M., "Coordination of Interdependent Natural Gas and Electricity Infrastructures for Firming the Variability of Wind Energy in Stochastic Day-Ahead Scheduling", Sustainable Energy, IEEE Transactions on, Vol. 6, pp. 606-615, 2015. [18] Wasilewski J., "Integrated Modeling of Microgrid for Steady-state Analysis Using Modified Concept of Multi-Carrier Energy Hub", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 73, pp. 891-898, 2015. [19] Geidl M., Integrated Modeling and Optimization of Multi-Carrier Energy Systems, Ph.D. Thesis, TU Graz, Styria, Austria, 2007. [20] Geidl M., Koeppel G., Favre-Perrod P., Klockl B., Andersson G., and Frohlich K., "Energy Hubs for the Future", IEEE Power and Energy Magazine, Vol. 5, pp. 24, 2007. [21] Bouffard F. and Galiana F. D., "An Electricity Market with a Probabilistic Spinning Reserve Criterion", Power Systems, IEEE Transactions on, Vol. 19, pp. 300-307, 2004. [22] Farret F. A. and SimÃμes M. G., Integration of Alternative Sources of Energy, John Wiley & Sons, 2006. [23] Alipour M., Mohammadi-ivatloo B., and Zare K., "Stochastic Scheduling of Renewable and CHP based Microgrids", Industrial Informatics, IEEE Transactions on, Vol. 11, pp. 1049-1058, 2015. [24] Shahmohammadi A., Moradi-Dalvand M., Ghasemi H., and Ghazizadeh M., "Optimal Design of Multicarrier Energy Systems Considering Reliability Constraints", Power Delivery, IEEE Transactions on, Vol. 30, pp. 878-886, 2015. [25] Bisschop J., AIMMS Optimization Modeling, Lulu, 2006. [26] Conejo A. J., Carrión M., and Morales J. M., Decision Making under Uncertainty in Electricity Markets, Springer, Vol. 1, 2010. [27] A. Soroudi, B. Mohammadi-Ivatloo, and A. Rabiee, "Energy Hub Management with Intermittent Wind Power", Large Scale Renewable Power Generation, pp. 413-438, 2014. [28] Koltsaklis N. E., Kopanos G. M., and Georgiadis M. C., "Design and Operational Planning of Energy Networks Based on Combined Heat and Power Units", Industrial & Engineering Chemistry Research, Vol. 53, pp. 16905-16923, 2014. [29] Koltsaklis N. E., Kopanos G. M., Konstantinidis D., and Georgiadis M. C., "Design and Operational Planning of an Urban Energy Network based on Combined Heat and Power Generators", Computer Aided Chemical Engineering, Vol. 33, pp. 1825-1830, 2014.