تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان سرمایش و توان با تلفیق سیکل رانکین آلی (ORC) و سیستم تبرید اجکتوری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل،ایران

2 دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 انشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

بحران کمبود انرژی یکی از اساسی‌ترین چالش‌های جوامع بشری است و در این میان یافتن راهی برای استفادۀ بهینه از منابع انرژی واحد و تولید همزمان می‌تواند به حفظ منابع انرژی و توسعۀ پایدار جوامع بشری بینجامد. در این مقاله، با به‌کارگیری ترکیب دو سیکل تبرید اجکتوری و سیکل رانکین آلی ((ORC، علاوه بر تولید توان از سیکل رانکین آلی، از گرمای اتلافی در کندانسور این سیکل، برای تولید سرمایش در سیکل تبرید اجکتوری استفاده شده ‌است. در واقع کندانسور سیکل رانکین آلی به‌عنوان تبخیرکنندۀ سیکل تبرید اجکتوری عمل می‌کند. سیال عامل مورداستفاده در سیکل تبرید اجکتوری ایزوبوتان بوده و برای سیکل ORC سیالات عامل مختلف R113، R141b، R11، R123، R245fa، R114 و ایزوبوتان استفاده شده ‌است. بیشترین کارایی سیکل ترکیبی مربوط به حالتی است که ترکیب ایزوبوتان وR113 به‌ترتیب برای سیکل تبرید اجکتوری و سیکل ORC استفاده شوند. در این حالت، بازده سیکل ORC، بازده کل سیکل ترکیبی و ضریب عملکرد سیکل تبرید به‌ترتیب 97/19، 69/34 و 83/36درصد بودند. علاوه بر تحلیل انرژی، از دیدگاه تحلیل اگزرژی نیز ترکیب استفاده از R113 به همراه ایزوبوتان با دارا بودن بازده اگزرژی53/52 درصد مناسب است. همچنین مطالعۀ پارامتریکی جهت بررسی اثر پارامترهای عملکردی سیکل ترکیبی بر روی کارایی سیکل نیز انجام شده‌ است.

کلیدواژه‌ها