تعیین آرایش بهینه توربین‌های بادی با هدف بیشینه سازی توان خروجی مزرعه بادی و کمینه سازی هزینه اتصال توربین‌ها

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

یکی از منابع مهم انرژی که در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه کشورهای پیشرفتۀ دنیا قرار گرفته، انرژی حاصل از جریان باد است که بسیار ارزان، پاک، در دسترس و همیشگی می‌باشد. نحوۀ چیدمان و نصب توربین‌ها در مزرعه با توجه به محدودیت زمین و سرمایه به محاسبات دقیقی نیاز دارد تا بتوان بیشترین انرژی را از نیروگاه به‌دست آورد. در این پژوهش، به تعیین مکان استقرار چیدمان توربین‌ها در یک مزرعۀ بادی به‌منظور دستیابی هم‌زمان به توان حداکثری مزرعه و حداقل‌نمودن هزینۀ کابل‌کشی بین توربین‌ها پرداخته ‌شده است. در این مسئله با در نظرگیری معادلات ویک (Wake)، اثراتی که توربین‌ها روی یکدیگر می‌گذارند نیز در نظر گرفته ‌شده است. به‌منظور حل مسئله یک الگوریتم ژنتیک جدید برای حل مسئله ارائه شده است. به‌منظور بررسی عملکرد الگوریتم پیشنهادی، نتایج این الگوریتم با الگوریتم ژنتیک معمولی و چند جواب پایه مقایسه شده است. نتایج نشان از عملکرد بهتر الگوریتم ژنتیک پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها