سامانۀ تولید انرژی تجدیدپذیر ترکیبی با سیستم کنترل بهبودیافته با استفاده از الگوریتم جست‌وجوی هارمونی

نویسندگان

چکیده

در طی سال‌های اخیر، منابع تولید انرژی‌های نو، همچون انرژی بادی و خورشیدی، به‌دلیل دارا بودن مزایایی از قبیل بهرۀ اقتصادی، آلودگی‌های زیست‌محیطی ناچیز و تجدیدپذیر بودن چرخۀ تولید، به‌عنوان جایگزین اصلی منابع سوخت‌های فسیلی مورد توجه قرار گرفته‌اند. با وجود این، قابلیت اطمینان پایین به‌دلیل ماهیت تولید غیرقطعی و نوسانی منابع تجدیدپذیر، ازجمله مهم‌ترین معایب این منابع به شمار می‌آید. به‌منظور برطرف ساختن عیب یادشده، در این مقاله یک سامانۀ تجدیدپذیر ترکیبی متصل به شبکه، با منابع تولید اولیۀ انرژی بادی و برق خورشیدی و منبع پشتیبان پیل سوختی معرفی شده است. یک راهکار مدیریت توان با هدف ایجاد تعادل بین مقدار توان تولیدی منابع اولیه و مقدار توان مصرف‌شده توسط بارهای متصل به سامانه، پیشنهاد شده است. همچنین به‌منظور افزایش بازده سامانه و بهبود عملکرد سیستم کنترلی، الگوریتم ابتکاری جست‌وجوی هارمونی برای بهبود عملکرد کنترل‌کننده‌های ‌proportional-integral((PI، مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده از شبیه‌سازی سامانۀ مذکور با الگوریتم مدیریت توان پیشنهادی در نرم‌افزار MATLAB/SIMULINK، ضمن اثبات کارایی آن، تأثیر استفاده از روش جست‌وجوی هارمونی در بهبود حالات گذرای سیستم و همچنین افزایش بازده کلی سامانه را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها