طراحی و ساخت سامانه همزمان قدرت و حرارت در مقیاس میکرو با استفاده از موتور درونسوز گازسوز

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق به طراحی و ساخت یک سیستم تولید هم‌زمان قدرت و حرارت با حداکثر تولید 5 کیلووات الکتریسیته و حرارت با محرک اولیه موتور درون‌سوز که با گاز طبیعی کار می‌کند، پرداخته شده است. این سیستم قادر خواهد بود نیازهای برق و گرمایی مورد نیاز را تأمین کند. نتایج نشان می‌دهد که بیشینه بازده سیستم تولید هم‌زمان قدرت و حرارت نسبت به سیستم تولید الکتریسیته معمول از 25 درصد به 75 درصد رسیده است. استفاده از این سیستم در مقایسه با سیستم‌های معمول تولید قدرت مزایای صرفه‌جویی در مصرف انرژی را به ‌همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها