مدل‌سازی سه بعدی بستر چیلرهای جذب سطحی سیلیکاژل-آب به منظور بررسی تأثیر دمای آب گرم ورودی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

استفاده از منابع حرارتی به جای انرژی الکتریکی برای تولید سرمایش، مبحثی مهم در صنعت تبرید است. چیلرهای جذب سطحی، توانایی استفاده از منابع حرارتی با بازه دمایی گسترده را دارند و در بازیابی انرژی حرارتی در حال هدر رفتن بسیار کارآمد می‌باشند. چرخه جذب سطحی بر اساس جذب و احیای یک ماده جذب شونده در مواد جاذب که ذرات جامد متخلخل‌اند، کار می‌کند. در این مقاله، تأثیر دمای آب گرم ورودی بر عملکرد چیلر جذب سطحی سیلیکاژل‌ـ آب به وسیله مدل‌سازی عددی بررسی شده است. مدل‌سازی شامل انتقال حرارت در سیال حرارتی، لوله فلزی و پره‌ها و انتقال حرارت و جرم در بستر مواد جاذب است که باید به‌ صورت هم‌زمان حل شوند. نتایج عددی نشان می‌دهد زمان چرخه با افزایش دمای آب گرم ورودی کاهش می‌یابد. ضریب عملکرد در دمای 50 تا 70 درجه سلسیوس با شیب زیادی افزایش می‌یابد و در 100 درجه سلسیوس به مقدار 74/0 می‌رسد، اما ظرفیت سرمایش مخصوص به ‌صورت تقریباً خطی با افزایش دمای آب گرم ورودی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها