توزیع بار بین نیروگاه‌ها به منظور کاهش همزمان هزینۀ سوخت و آلاینده‌های زیست‌محیطی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در توزیع اقتصادی بار که یکی از مسائل مهم در بهره‌برداری از سیستم‌های قدرت محسوب می‌شود، میزان تولید هر نیروگاه به منظور تأمین بار سیستم با هدف کمینه‌سازی هزینۀ سوخت تعیین می‌شود. در سال‌های اخیر با توجه به نگرانی روزافزون از افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی ناشی از نیروگاه‌های فسیلی، مسئلۀ توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن آلودگی نیروگاه‌ها مطرح شده ‌است که در آن، هزینۀ تولید و آلودگی به‌ صورت هم‌زمان کمینه می‌شوند. در این مقاله، برای در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی در مسئلۀ توزیع اقتصادی بار، توابع هزینۀ سوخت و میزان آلودگی نیروگاه‌ها با یکدیگر ترکیب شده است. علاوه بر این برای در نظر گرفتن شرایط واقعی، تلفات شبکۀ انتقال نیز در مدل‌سازی لحاظ شده ‌است. برای حل مسئله از روش بهینه‌سازی جدیدی مبتنی بر جهش قورباغه که از سرعت و دقت بالایی برخوردار است، استفاده شده ‌است. به ‌منظور بررسی کارآیی روش پیشنهادی، مسئله برای دو سیستم 6 و 11 ژنراتوری، پیاده‌سازی و نتایج با دیگر روش‌ها مقایسه شده ‌است. نتایج مطالعات عددی، برتری روش پیشنهادی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها