ارائه مدل تجربی پیش‌بینی متوسط ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار در توده‌سنگ کنگلومرای سد گتوند علیا

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی عملیات انفجار در پروژه‌های معدنی و عمرانی، خردشدگی توده‌سنگ است. خردشدگی یکی از مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر کارآیی تجهیزات بارگیری، باربری و سنگ‌شکنی است؛ بنابراین، پیش‌بینی ابعاد قطعات خردشده حاصل از انفجار در تعیین پارامتر‌های الگوی انفجاری بهینه کمک خواهد کرد. هدف اصلی این تحقیق، ارائه مدلی جهت پیش‌بینی ابعاد خردشدگی حاصل از انفجار است که با استفاده از ترکیب مدل گرادی و کیپ (که بیان‌کننده تعداد ترک‌های شعاعی ایجاد شده پیرامون چال انفجاری است) و مفهوم متوسط خردشدگی بیان شده است. مدل پیشنهادی نشان می‌دهد که متوسط خردشدگی تابعی از ویژگی‌های توده‌سنگ (شامل سفتی شکست)، ویژگی‏های ماده منفجره مصرفی شامل «سرعت انفجار و چگالی ماده منفجره» و پارامترهای مربوط به هندسه طرح انفجار شامل «بار سنگ، فاصله چال‌ها در یک ردیف و قطر چال انفجاری» است. اعتبارسنجی این مدل در انفجارهای معادن سنگریزه سد گتوند علیا، قابلیت کاربرد مدل پیشنهادی را در انفجارهای معادن روباز نشان می‌دهد

کلیدواژه‌ها