مکان یابی هم زمان منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه های توزیع و تعیین آرایش بهینه آن

نویسندگان

چکیده

بازآرایی شبکه های توزیع، مکان‌یابی خازن و مکان‌یابی منابع تولید پراکنده، سه مورد از روش‌های کاهش تلفات هستند که در مطالعات زیادی به‌صورت جداگانه بررسی شده‌اند. بهینه‌یابی جداگانه و عدم توجه به اثر سه مورد فوق بر یکدیگر در مطالعات، مانع رسیدن به جواب بهینه سراسری می‌شود. در این مقاله، روشی برای بهینه‌سازی هم‌زمان مکان و اندازه منابع تولید پراکنده، مکان و اندازه خازن‌ها و آرایش شبکه با هدف رسیدن به کمترین تلفات ارائه شده است. نتایج پیاده‌سازی روش پیشنهادی بر روی یک شبکه 30 باسه، ضرورت در نظر گرفتن اثر سه مورد فوق بر یکدیگر را نشان می‌دهد. در ادامه، با استفاده از نتایج عددی شبیه‌سازی‌، بازآرایی شبکه توزیع و مکان‌یابی خازن در حضور انواع منابع تولید پراکنده بررسی شده و تأثیر هر یک از موارد فوق بر دیگری نشان داده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها