فراخوان مقاله

قابل توجه پژوهشگران محترم:

نشریه مهندسی و مدیریت انرژی در نظر دارد مقالات دریافتی محققان را در مدت زمان کوتاه بررسی و در شماره های آتی خود به چاپ برساند. لذا نویسندگان می توانند مقالات پژوهشی خود را در زمینه تخصصی نشریه ارسال نمایند.(مدت زمان فراخوان از تاریخ 1/4/1402 تا تاریخ 31/4/1402  خواهد بود. )