فرم تعهد و واگذاری حق انتشار نویسندگان

تعهدات نویسندگان هنگام ارسال مقاله شامل نام و ترتیب نویسندگان، عدم ارسال مقاله به سایر منابع تحقیقاتی، اخذ مجوز از دستگاه های دولتی هنگام استفاده از اطلاعات آنها و ... است. نشریه مهندسی و مدیریت انرژی نویسندگان را ملزم به ضمیمه کردن این نامه در هنگام ارسال مقاله می نماید. بنابراین نویسنده مسئول باید تعهدنامه را از وبگاه مجله دریافت، تکمیل و برای امضا به همه نویسندگان ارسال نماید.

برای دریافت فرم تعهد  و واگذاری حق انتشارنویسندگان اینجا را کلیک کنید.