لیست داوران

لیست داورانی که در شماره های سال1401 با نشریه همکاری داشته اند:

عضویت پابلونز

سازمان/دانشگاه

تخصص

نام

نام خانوادگی

ahmad afsari

دانشگاه کاشان

برق

سید احمدرضا

افسری

 

دانشگاه کاشان

مهندسی شیمی

عبدالله

ایران خواه

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

محسن

ایرانی رهقی

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

علیرضا

آقایی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بادرود

مکانیک

محمدرضا

بابایی

 

دانشگاه مازندران

برق

پیام

تیمورزاده بابلی

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

برق

مسعود

حاجی اکبری فینی  

 

دانشگاه کاشان

برق

ابوالفضل

حلوایی نیاسر

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

حسین

خراسانی زاده

 

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

احمد

دانائی نیا

 

دانشگاه کاشان

مهندسی معماری

جواد

دیواندری

 

دانشگاه علم و فناوری مازندران

برق

علیرضا

ذکریازاده

 

دانشگاه کاشان

صنایع

محمد تقی

رضوان

 

 

برق

صهبا السادات

رجامند

 

دانشگاه کاشان

برق

محسن

رحیمی

 

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

محسن

رشیدی نژاد

 

دانشگاه کاشان

فیزیک

مصطفی

زاهدی فر

 

پژوهشگاه نیرو

برق

مهدی

زراعتی

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

برق

سید میثم

سید برزگر

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

مجید

سبزپوشانی

 

دانشگاه حکیم سبزواری

برق

حسین

شریف زاده

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

برق

ایمان

صادق خانی

 

دانشگاه شهید بهشتی

 

مصطفی

صدیقی زاده

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

مکانیک

علی اکبر

عالم رجبی

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

علی اکبر

عباسیان آرانی

 

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

برق

علی اکبر

عبدوس

 

دانشگاه شهرکرد

برق

غلامرضا

عرب مارکده

 

 

مکانیک تبدیل انرژی

علی اکبر

عظمتی

B. Gharehpetian, Gevork

دانشگاه امیر کبیر

برق

گئورگ

قره پتیان

Abolfazl Fattahi

دانشگاه کاشان

مکانیک

ابوالفضل

فتاحی

 

دانشگاه کاشان

برق

علیرضا

فرجی

 

 

مکانیک

خدیجه

کاظمی

 

دانشگاه کاشان

برق

عباس

کتابی

Karimi, Ali

دانشگاه کاشان

برق

علی

کریمی

 

دانشگاه مازندران

برق

خلیل

گرگانی فیروزجاه

 

دانشگاه کاشان

برق

حمید رضا

محمدی

Hadi Mokhtari

دانشگاه کاشان

صنایع

هادی

مختاری

 

دانشگاه کاشان

مدیریت صنعتی

اسماعیل

مزروعی

 

دانشگاه سمنان

برق

زهرا

مروج

 

 

مکانیک

مهدی

ملامهدی

 

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

مدیریت

علی

نعیمی صدیق

nobakhti, seyyed mohammad

دانشگاه فنی و حرفه ای-دانشکده فنی شهید رجایی کاشان

برق

سید محمد

نوبختی

 

دانشگاه کاشان

مکانیک

سید عبدالمهدی

هاشمی

Hashemi-Dezaki, Hamed

دانشگاه کاشان

برق

حامد

هاشمی دزکی

Navardi, Mohammad Javad

 

برق

محمد جواد

نوردی

Ali Akbar Abdollahzadeh

دانشگاه کاشان

مهندسی معدن

علی اکبر

عبدالله زاده