گواهی همانندجویی از ایرانداک

نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله باید فایل اصلی مقاله خود را درسایت ایرانداک https://irandoc.ac.ir/ همانندجویی کنند و زمان ارسال مقاله ،گواهی دریافتی از ایرانداک را درقسمت فایل های پیوست تحت عنوان همانندجویی پیوست کنند. مقالات دارای همانندجویی ناقص بررسی نخواهند شد.