راهنمای پرداخت هزینه

نویسندگان محترم توجه داشته باشند بعد از پذیرش نهایی مقاله، مبلغ ۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه چاپ به شماره شبا IR260100004001074303025304 نزد بانک مرکزی با شناسه واریزی زیر:
  325120002140031639735100323000 واریز و تصویر فیش را درقسمت پرداخت هزینه در کارتابل نویسنده ارسال نمائید.