فرم تعارض منافع

نشریه مهندسی و مدیریت انرژی نویسندگان را ملزم به اعلام تعارض منافع هنگام ارسال مقاله می کند.این اطلاعات در اختیار سردبیر قرار خواهد گرفت و اگر مقاله شما منتشر شود، این اطلاعات نیز به عنوان بیانیه‌ای در مقاله منتشر شده اعلام می‌شود. لذا نویسنده مسئول بایستی فرم تعارض منافع را از وبگاه مجله دریافت و پس از تکمیل، آن را به امضا همه نویسندگان همکار برساند.

 دریافت فرم تعارض منافع