قدردانی

نویسندگان محترم لازم است در بخش سپاسگزاری در انتهای مقاله (قبل از بخش منابع) از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی حامی یا تأمین کننده پژوهش (در صورت وجود) قدردانی نمایند.