مشارکت هاب‌های انرژی منعطف متصل به شبکه در بازار انرژی بر پایۀ مدل تسویۀ قیمت بازار با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های تولید و مصرف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

در این مقاله بهره‌برداری شبکه‌های الکتریکی، حرارتی و گازی در حضور هاب‌های انرژی منعطف شرکت‌کننده در بازار انرژی روز فروش مبتنی‌بر مدل تسویۀ قیمت بازار ارائه می‌شود. این طرح بیشینه‌سازی اختلاف سود هاب‌های انرژی و هزینۀ بهره‌برداری واحدهای تولید مقید به مدل بهره‌برداری منابع، ذخیره‌سازها و بارهای پاسخ‌گو در قالب هاب، محدودیت انعطاف‌پذیری هاب‌ها و مدل پخش توان بهینۀ شبکه‌های انرژی اشاره دارد. این فرمول‌بندی مبنی‌بر مدل تسویۀ قیمت بازار است؛ به‌طوری‌که قیمت انرژی را متناظر با تعادل تولید و مصرف در باس‌های مختلف شبکه‌های انرژی به دست می‌آورد. روش تابع جریمه نیز در این مقاله به‌منظور محاسبۀ همزمان متغیرهای اصلی و متغیرهای دوگان (قیمت انرژی) استفاده می‌شود. در ادامه از بهینه‌سازی تصادفی برای مدل‌سازی عدم قطعیت‌های بار و توان تجدیدپذیر استفاده می‌گردد. درنهایت نتایج عددی به‌دست‌آمده بیانگر قابلیت طرح پیشنهادی در استخراج وضعیت بهینۀ انعطاف‌پذیری و اقتصادی برای هاب‌هاست. همچنین عملکرد بهینۀ هاب‌ها توانسته است که وضعیت اقتصادی و بهره‌برداری شبکه‌های انرژی را نسبت به مطالعات پخش بار ارتقا دهد که با کاهش قیمت انرژی موجب افزایش رفاه اجتماعی می‌شود، به‌طوری‌که شرایط انعطاف‌پذیری 100% برای هاب‌ها به دست می‌آید. در این شرایط هزینۀ بهره‌برداری، تلفات انرژی، افت ولتاژ و افت دما به‌ترتیب در حدود 8/19%، 1/7%، 5/19% و 7/16% نسبت به مطالعات پخش بار کاهش دارند که متناسب با افزایش 9/4% افت فشار در شبکۀ گازی در شرایط مذکور است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Kohensal, O., Zadehbagheri, M., Kiani, M.J., Nejatian, S., "Fuzzy decision-based energy management of energy grids with hubs considering participation of hubs and networks in the energy markets", International Journal of Energy Research, Vol. 2023, 2023. https://doi.org/10.1155/2023/4321087
[2] Esmaeili Shayan, M., Najafi, Gh., Esmaeili Shayan, S.,"Smart micro-grid electrical energy management: techno-economic assessment", Energy Engineering and Management, Vol.1, No.13, pp. 90-101, 2023.https://doi.org/10.22052/jeem.2023.113605
[3] Kazemi, M., Yeganeh Salehpour, S., Shahbaazy, F., Behzadpoor, S., Pirouzi, S., Jafarpour, S., "Participation of energy storage-based flexible hubs in dayahead reserve regulation and energy markets based on a coordinated energy management strategy", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 2022, PP. 17, 2022. https://doi.org/10.1155/2022/6481531
[4] Bozhorvari, S. A., "Planning and flexible operation of stationary and mobile energy storage systems in smart distribution systems with photovoltaic sources", Phd Thesis, Shiraz University of Technology, 2017.
[5] Afrashi, K.A., "Resistant exploitation of multi-carrier energy systems", PhD thesis, Islamic Azad University, Maroodasht branch, 2017.
[6] Afrashi, K., Bahmani-Firouzi, B., Nafar, M., "IGDT-Based Robust Optimization for Multicarrier Energy System Management", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, Vol. 45, pp. 155-169, 2021. http://dx.doi.org/10.1007/s40998-020-00356-y
[7] Zafarani, H.R. Taher, S.A. Shahidehpour, M. "Robust operation of a multicarrier energy system considering EVs and CHP units", Energy, Vol. 192, pp.1-12, 2020. https://doi.org/10.1016/j.energy.2019.116703
[8] Melekijavan, A., Aslinezhad M., Zafarani H.R., "Reliability-based Operation in Energy Hubs with Several Energy Networks", International Journal of Industrial Electronics, Control and Optimization, Vol. 4, pp. 433-444, 2021. https://doi.org/10.22111/ieco.2021.36021.1310
[9] Jadidbonab, M. Dolatabadi, A. Mohammadi-Ivatloo, B. Abapour, M. Asadi, S., "Risk-constrained energy management of PV integrated smart energy hub in the presence of demand response program and compressed air energy storage", IET Renewable Power Generation, Vol. 13, No. 6, pp. 998-1008, 2019.
http://dx.doi.org/10.1049/iet-rpg.2018.6018
[10] Moazeni S., Miragha A. H., Defourny B., "A Risk-Averse Stochastic Dynamic Programming Approach to Energy Hub Optimal Dispatch", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 34, No. 3, pp. 2169-2178, 2019.
https://doi.org/10.1109/TPWRS.2018.2882549
[11] Majidi, M., Zare, K.,"Integration of Smart Energy Hubs in Distribution Networks under Uncertainties and Demand Response Concept", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 34, nNo. 1, pp. 566-574, 2019.
https://doi.org/10.1109/TPWRS.2018.2867648
[12] George-Williams, H., Wade, N., Carpenter, R.N., "A probabilistic framework for the techno-economic assessment of smart energy hubs for electric vehicle charging", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 162, pp. 112386, 2022.
https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112386
[13] Nasir, M., Rezaee Jordehi, A., Alavi Matin, S.A., Sohrabi Tabar, V., Tostado-Véliz, M., Mansouri, S.A., "Optimal operation of energy hubs including parking lots for hydrogen vehicles and responsive demands", Journal of Energy Storage, vVol. 50, pp. 104630, 2022. https://doi.org/10.1016/j.est.2022.104630
[14] Kafaei, M., Sedighizadeh, D., Sedighizadeh, M., Sheikhi Fini, A., "An IGDT/Scenario based stochastic model for an energy hub considering hydrogen energy and electric vehicles: A case study of Qeshm Island, Iran", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 135, pp. 107477, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107477
[15] Wen, P., Xie, Y., Huo, L., Tohidi, A., "Optimal and stochastic performance of an energy hub-based microgrid consisting of a solar-powered compressed-air energy storage system and cooling storage system by modified grasshopper optimization algorithm", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 47, pp. 13351-13370, 2022. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2022.02.081
[16] Akbaizadeh, M.R., Niknam, T., A. Kavousi-Fard, A., "Adaptive robust optimization for the energy management of the grid-connected energy hubs based on hybrid meta-heuristic algorithm", Energy, Vol. 235, pp. 121171, 2021. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121171
[17] Shabanpour-Haghighi, A., Seifi, A.R., Niknam, T., "A modified teaching–learning based optimization for multi-objective optimal power flow problem", Energy Conversion and Management, Vol. 77, pp. 597-607, 2014. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2013.09.028
[18] Shabanpour-Haghighi A., Seifi A.R., "Simultaneous integrated optimal energy flow of electricity, gas, and heat", Energy Conversion and Management, Vol. 101, pp. 579-591, 2015. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2015.06.002
[19] Shabanpour-Haghighi A., Seifi A.R., "Multi-objective operation management of a multi-carrier energy system", Energy, Vol. 88, pp. 430-442, 2015. https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.05.063
[20] Baziar, A.A., Niknam, T., Simab, M., "Strategic offering of producers in the day-ahead coupled gas and electricity market including energy and reserve models", Electric Power Systems Research, Vol. 199, pp. 107376, 2021. https://doi.org/10.1016/j.epsr.2021.107376
[21] Fortenbacher, P., Ulbig, A., Andersson, G., "Optimal Placement and Sizing of Distributed Battery Storage in Low Voltage Grids using Receding Horizon Control Strategies", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 33, No. 3, May 2017. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2017.2746261
[22]  Shahidehpour, M., Yamin, H., Li, Z., "Market operations in electric power systems: forecasting, scheduling, and risk management", Wiley-IEEE Press, 2002. https://doi.org/10.1002/047122412X
[23] Abasi, M,. Joorabian, M,. Saffarian, A,. Seifossadat, S.GH,. "A Comprehensive Review of Various Fault Location Methods for Transmission‎ Lines Compensated by FACTS devices and Series Capacitors", Journal of Operation and Automation in Power Engineering, Vol.9, No. 3, PP. 213-225. 2021. https://doi.org/10.22098/joape.2021.7774.1551
[24] Aghaei, J., Barani, M., Shafie-khah, M., Sánchez de la Nieta, A. A., Catalão, J. P. S., "Risk-Constrained Offering Strategy for Aggregated Hybrid Power Plant Including Wind Power Producer and Demand Response Provider", IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 7, No. 2, pp. 513-525, 2016. https://doi.org/10.1109/TSTE.2015.2500539
[25] Norouzi, M.A., Aghaei, J., Pirouzi, S., Niknam, T., Fotuhi-Firuzabad, M., "Flexibility pricing of integrated unit of electric spring and EVs parking in microgrids", Energy, Vol. 239, pp. 122080, 2022. https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.122080
[26] Nord Pool, https://www.nordpoolgroup.com/historical-market-data/.
[27] Generalized Algebraic Modeling Systems (GAMS). [Online]. Available: http://www.gams.com.