روشی جدید برای حفاظت ریزشبکۀ سولار MTDC با استفاده از فیزلت آنلاین، ریخت‌شناسی ریاضی و تحلیل انرژی سیگنال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

در این مقاله روشی جدید برای تشخیص خطا و تعیین محل خطا در ریزشبکۀ سولار MTDC ارائه شده است. مسائلی از جمله گسترش منابع تولیدات تجدیدپذیر و بارهای DC و تلاش برای افزایش کیفیت توان و کاهش اثرات زیست‌محیطی تولید برق باعث گسترش شبکه‌های سولار شده است. تشخیص انواع و محل خطا برای تداوم سرویس‌دهی و جلوگیری از خرابی بیشتر و تقویت ویژگی انتخابگری حفاظت مورد اهمیت است. در این روش یک کیت مداری به شبکه متصل می‌شود. در صورت رخداد خطا در شبکه با عبور جریان از کیت‌های متصل‌شده و اندازه‌گیری امواج سیار مشتق جریان خطا و اعمال آن به یک فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی، تشخیص خطا صورت می‌گیرد. تعیین محل خطا با استفاده از معادلات مداری و محاسبات جریانی صورت می‌گیرد. خطاهای اتصال قطب مثبت به زمین (PG)، اتصال قطب منفی به زمین (NG) و اتصال قطب مثبت به منفی (PN) به‌عنوان اغتشاشات خط DC در نظر گرفته شد. در تعیین نوع خطا از خروجی فیلتر ریخت‌شناسی ریاضی و تحلیل انرژی سیگنال استفاده شده است. روش ارائه‌شده در یک ریزشبکه MTDC متصل به منابع ذخیره‌کننده و تجدیدپذیر انرژی با خطاهای بسیاری آزموده شد. نتایج، بیان‌کنندۀ صحت روش پیشنهادی است. این روش نسبت به نویز با نسبت سیگنال به نویز بین 10 تا 70 درصد و تغییرات فرکانس نمونه‌برداری از 5/0 تا 50 کیلوهرتز و مقاومت خطا تا 100 اهم به‌صورت مقاوم عمل می‌کند و درصد خطای روش پیشنهادی کمتر از 3 می‌باشد. در خطاهای با امپدانس بالا تا 1000 اهم عملکرد بسیار خوب بوده و در بدترین شرایط خطا کمتر از 7 درصد است.

کلیدواژه‌ها


 • [1] Emhemed, A. A. S. and Burt, G. M., "An advanced protection scheme for enabling an LVDC last mile distribution network", IEEE Trans. Smart Grid, Vol. 5, No. 5, pp. 2602–2609, 2014.
 • [2] Baran, M. E. and Mahajan, N. R., "Overcurrent protection on voltage source- converter-based multiterminal dc distribution systems", IEEE Trans. Power Del., Vol. 22, No. 1, pp. 406–412, Jan 2007.
 • [3] Chaudhuri, N., Chaudhuri, B., Majumder, R., and Yazdani, A., "Multiterminal direct-current grids: Modeling, analysis, and control", John Wiley & Sons, ch. 6, 2014.
 • [4] Fletcher, S. D. A., Norman, P. J., Galloway, S. J., Crolla, P., and Burt, G. M., "Optimizing the roles of unit and non-unit protection methods within dc microgrids", IEEE Trans. Smart Grid, Vol. 3, No. 4, pp. 2079–2087, Dec 2012.
 • [5] Saleh, K. A., Hooshyar, A., and El-Saadany, E. F., "Hybrid passive overcurrent relay for detection of faults in low-voltage dc grids", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 8, No. 3, pp. 1129–1138, May 2017.
 • [6] Emhemed, A. A. S., Fong, K., Fletcher, S., and Burt, G., "Validation of fast and selective protection scheme for an LVDC distribution network", IEEE Trans. Power Del., Vol. 32, No. 3, pp. 1432–1440, June 2017.
 • [7] Hasheminejad, S., Seifossadat, S.G., Razaz, M., et al., "Traveling-wave-based protection of parallel transmission lines using Teager energy operator and fuzzy systems", IET Gener. Transm. Distrib., Vol. 10, No. 4, pp. 1067–1074, 2016.
 • [8] Liang, Y., at el., "Fault Analysis and Traveling Wave Protection Based on Phase Characteristics for Hybrid Multi terminal HVDC Systems", in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics., Vol. 10, No. 1, pp. 575-588, 2022.
 • [9] Ananthan, S.N., Padmanabhan, R., Meyur, R., et al., "Real-time fault analysis of transmission lines using wavelet multi-resolution analysis based frequency domain approach", IET Sci. Meas. Technol., Vol. 10, No. 7, pp. 693–703, 2016.
 • [10] Youssef, O.A.S. "Combined fuzzy-logic wavelet-based fault classification technique for power system relaying", IEEE Trans. Power Deliv., Vol. 19, No. 2, pp. 582–589, 2004.
 • [11] Yadav, A. and Swetapadma, A., "Enhancing the performance of transmission line directional relaying, fault classification and fault location schemes using fuzzy inference system", IET Gener. Transm. Distrib, Vol. 9, No. 6, pp. 580–591, 2015.
 • [12] Johnson, J.M., Yadav, A., "A complete protection scheme for fault detection, classification and location estimation in HVDC transmission lines using support vector machine", IET Sci. Meas. Technol., Vol. 11, No. 3, pp. 279–287, 2017.
 • [13] Rafinia, A. and Moshtagh, J., "A new approach to fault location in three-phase underground distribution system using combination of wavelet analysis with ANN and FLS", Int. J. Electr. Power Energy Syst., Vol. 55, pp. 261–274, 2014.
 • [14] Abdollahi, A. and Seyedtabaii, S., "Transmission line fault location estimation by Fourier & wavelet transforms using ANN", Fourth Int. Power Engineering and Optimization Conf. (PEOCO), January, pp. 573–578, 2010.
 • [15]Feng, X., Qi, L., and Pan, J., "A novel location method and algorithm for dc distribution protection", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. PP, No. 99, pp. 1–1, 2017.
 • [16] Paz, F. and Ordonez, M., "An embedded impedance measurement for DC microgrids based on a lock-in amplifier", in Proc. IEEE 7th Int. Symp. Power Electronics for Distributed Generation Systems (PEDG), pp. 1–6, Jun. 2016.
 • [17] Dhar, S., Patnaik, R. K., and Dash, P. K., "Fault detection and location of photovoltaic based dc microgrid using differential protection strategy", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. PP, No. 99, pp. 1–1, 2017.
 • [18] Fletcher, S., Norman, P. J., Fong, K., Galloway, S. J., and Burt, G., "High-speed differential protection for smart dc distribution systems", IEEE Trans. Smart Grid, Vol. 5, No. 5, pp. 2610–2617, Sept 2014.
 • Christopher, E., Sumner, M., Thomas, D., et al. "Fault location in a zonal DC marine power system using active impedance estimation", IEEE Trans. Appl. Ind., Vol. 49, No. 2, pp. 860–865, 2013.
 • Xu, M.M., Xiao, L.Y. and Wang, H.F., "A prony-based method of locating short circuit fault in DC distribution system", 2nd IET Renewable Power Generation Conf., Beijing, China, September, pp. 1–4, 2013.
 • Mohanty, R., Balaji, U.S.M. and Pradhan, A.K., "An accurate noniterative fault location technique for low-voltage DC microgrid", IEEE Trans. Power Del., Vol. 31, No. 2, pp. 475–481, 2016.
 • Park, J.D., Candelaria, J., Ma, L., et al., "DC ring-bus microgrid fault protection and identification of fault location", IEEE Trans. Power Del., Vol. 28, No. 4, pp. 2574-2584, Oct. 2013.
 • Park, J. "Ground fault detection and location for ungrounded DC traction power systems", IEEE Trans. Veh. Technol, Vol. 64, No. 12, pp. 5667–5676, 2015.
 • Jia, K., Bi, T., Liu, B., et al., "Marine power distribution system fault location using a portable injection unit", IEEE Trans. Power Deliv., Vol. 30, No. 2, pp. 818–826, 2015.
 • Zadsar, M., Haghifam, M.R., Larimi, S.M.M., "Approach for self-healing resilient operation of active distribution network with microgrid", Vol. 11, No. 18, pp. 4633–4643, 2017.
 • Kheirollahi, R., at el., "Coordination of ultrafast solid-state circuit breakers in radial dc microgrids", in IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, doi: 10.1109/JESTPE.2021.3109483.
 • Li, Z. L., Hu, J. and Chan, K. W., "A new current limiting and overload protection scheme for distributed inverters in microgrids under grid faults", in IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 5, No. 6, pp. 6362-6374, 2021.
 • Dodangeh, M. and Ghaffarzadeh, N., "Solar microgrids fast and accurate fault detection, location and classification strategy using on-line phaselet, current injection kits', traveling-waves, and mathematical morphology", Journal of Solar Energy Research, Vol. 6, No. 3, pp. 785-798, 2021.
 • Kumar, B.P., et al., "Online fault detection and diagnosis in photovoltaic systems using wavelet packets", IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 8, No. 1, pp. 257-265, 2017.
 • Kim, I.-S., "On-line fault detection algorithm of a photovoltaic system using wavelet transform", Solar Energy, Vol. 126, pp. 137-145, 2016.
 • Roy, S., et al., "An irradiance-independent, robust ground-fault detection scheme for PV arrays based on spread spectrum time-domain reflectometry (SSTDR)", IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 33, No. 8, pp. 7046-7057, 2017.
 • Silvestre, S., et al., "Automatic fault detection in grid connected PV systems", Solar energy, Vol. 94, pp. 119-127, 2013.
 • Silvestre, S., et al., "Remote supervision and fault detection on OPC monitored PV systems", Solar Energy, Vol. 137, pp. 424-433, 2016.
 • Liu, G. and W. Yu., "A fault detection and diagnosis technique for solar system based on Elman neural network", IEEE 2nd Information Technology, Networking, Electronic and Automation Control Conference (ITNEC). 2017.
 • Garoudja, E., et al., "An enhanced machine learning based approach for failures detection and diagnosis of PV systems", Energy conversion and management, Vol. 151, pp. 496-513, 2017.
 • Lin, P., et al., "A density peak-based clustering approach for fault diagnosis of photovoltaic arrays", International Journal of Photo energy, 2017.
 • Wu, Y., et al., "An intelligent fault diagnosis approach for PV array based on SA-RBF kernel extreme learning machine", Energy Procedia, Vol. 105, pp. 1070-1076, 2017.
 • Garoudja, E., et al., "Statistical fault detection in photovoltaic systems", Solar Energy, Vol. 150, pp. 485-499, 2017.
 • Harrou, F., et al., "Reliable fault detection and diagnosis of photovoltaic systems based on statistical monitoring approaches", Renewable energy, Vol. 116, pp. 22-37, 2018.
 • Wang, Z., Balog R.S., "Arc fault and flash detection in DC photovoltaic arrays using wavelets", IEEE 39th Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), 2013.
 • Pradhan, A. K., and Mohanty, R., "Cable fault location in a dc microgrid using current injection technique", in 2016 National Power Systems Conference (NPSC), pp. 1–6, Dec 2016.
 • Dodangeh M. and Ghaffarzadeh N., "A New Fast and Accurate Fault Location and Classification Method on MTDC Microgrids Using Current Injection Technique, Traveling-Waves, Online Wavelet, and Mathematical Morphology", Vol. 16, No. 2, pp. 248-258, 2020.
 • Dodangeh M. and Ghaffarzadeh N., "Fault detection, location, and classification method on compressed air energy storages based inter-connected micro-grid clusters using traveling-waves, current injection method, on-line wavelet, and mathematical morphology ", International transaction of electrical energy systems, Vol. 31, No. 12, pp. 1–19, 2021.
 • Dodangeh M, Ghaffarzadeh N., "An Intelligent Protection Method for Multi-terminal DC Microgrids Using On-line Phaselet, Mathematical Morphology, and Fuzzy Inference Systems", Journal of Energy Management, Vol. 12, No. 2, pp. 12-25, 2022.
 • Namdari, F., Salehi, M., "A high-speed protection scheme based on initial current traveling wave for transmission lines employing mathematical morphology", IEEE Trans. Power Del., Vol. 32, No. 1, pp. 246–253, 2017.
 • Xu, Q., et al., "Analysis and Control of Modular Multi-Terminal DC Power Flow Controller with Fault Current Limiting Function", in Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, Vol. 9, No. 6, pp. 1375–1385, 2021.
 • Veerasamy, V., at el., "Recurrent network based power flow solution for voltage stability assessment and improvement with distributed energy sources", Applied Energy, Vol. 302, 2021.
 • Saber, A., Zeineldin, H.H., EL-Fouly, Tarek H.M., Al-Durra, Ahmed, "A new fault location scheme for parallel transmission lines using one-terminal data", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 135, 2022.