کنترل و بهبود پایداری سیستم ترکیبی بادی- باتری با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم و تغذیه‌کنندۀ بار اکتیو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکدۀ مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به کنترل و بهبود پایداری سیستم تولید توان بادی که بار اکتیو با ویژگی توان ثابت را تغذیه می‌کند، می‌پردازد. سیستم تحت مطالعه یک سیستم تولید ترکیبی باد-باتری با ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم است که با واسطۀ مبدل‌های الکترونیک قدرت یک بار اکتیو مستقل را تغذیه می‌کند. بار اکتیو به‌کارگرفته‌شده در این مقاله یک یکسوساز اکتیو بوده که رفتاری مانند یک بار توان ثابت دارد. از آنجا که بارهای توان ثابت به‌لحاظ سیگنال کوچک به‌مانند یک مقاومت منفی رفتار می‌کنند باعث کاهش حاشیۀ پایداری و حتی در توان‌های بالا باعث ناپایداری سیستم می‌شوند. در این مقاله به‌عنوان نوآوری یک کنترل مبتنی بر خطی‌سازی فیدبک ورودی-خروجی برای مبدل سمت بار ارائه می‌شود که منجر به پایداری کل سیستم در حضور بارهای اکتیو می‌شود. به‌عبارت دیگر با به‌کارگیری روش کنترل پیشنهادی، امپدانس خروجی مبدل سمت بار در فرکانس‌های پایین به‌سمت صفر میل کرده و این امر باعث بهبود حاشیۀ پایداری و پایداری سیستم در حضور بارهای اکتیو توان ثابت می‌شود. در پایان عملکرد سیستم تحت مطالعه در حضور بارهای اکتیو با و بدون به‌کارگیری روش کنترل پیشنهادی و با استفاده از شبیه‌سازی‌های زمانی آزموده می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 
[1] Lee, S.W. and Chun, K.H., "Adaptive sliding mode control for PMSG wind turbine systems", Energies, Vol. 12, No. 4, pp. 1-17, 2019.
[2] Hen, Z., Guerrero, J.M. and Blaabjerg, F., "A review of the state of the art of power electronics for wind turbines", IEEE Transactions on power electronics, Vol. 24, pp. 1859-1875, 2009.
[3] Li, S., Haskew, T.A. and Xu, L., "Conventional and novel control designs for direct driven PMSG wind turbines", Electric Power Systems Research, Vol. 80, pp. 328-338, 2010.
[4] Li, S., Haskew, T.A., Swatloski, R.P. and Gathings, W., "Optimal and direct-current vector control of direct-driven PMSG wind turbines", IEEE Transactions on power electronics, Vol. 27, pp. 2325-2337, 2011.
[5] Chinchilla, M., Arnaltes, S. and Burgos, J.C., "Control of permanent-magnet generators applied to variable-speed wind-energy systems connected to the grid," IEEE Transactions on energy conversion, Vol. 21, pp. 130-135, 2006.
[6] Grauers, A., "Efficiency of three wind energy generator systems", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 11, pp. 650-657, 1996.
[7] Chen, Y., Pillay, P. and Khan, A., "PM wind generator topologies", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 41, pp. 1619-1626, 2005.
[8] Michalke, G., Hansen, A.D. and Hartkopf, T., "Control strategy of a variable speed wind turbine with multipole permanent magnet synchronous generator", in 2007 European Wind Energy Conference and Exhibition, 2007.
[9] Gomez, L., Grilo, A.P., Salle, S.M. and Sguarezi Filho, A., "Combined control of DFIG-based wind turbine and battery energy storage system for frequency response in microgrids", Energies, Vol. 13, pp. 1-17, 2020.
[10] Sharma, R. K and Mishra, S., "Dynamic power management and control of a PV PEM fuel-cell-based standalone ac/dc microgrid using hybrid energy storage", IEEE Trans Industry Applications, Vol. 54, pp. 526-538, 2017.
[11] Zarei, R. and Rahimi, M., "Coordinated and adaptive power management of AC microgrid system comprising wind and diesel generation sources and AC stand-alone load", Electric Power Systems Research, Vol. 192, pp. 1-14, 2021.
[12] Bajestan, M. M., Madadi, H. and Shamsinejad, M.A., "Control of a new stand-alone wind turbine-based variable speed permanent magnet synchronous generator using quasi-Z-source inverter", Electric Power Systems Research, Vol. 177, pp. 1-15, 2019.
[13] Hussein, M.M., Senjyu, T., Orabi, M., Wahab, M.A., Hamada, M.M., "Control of a variable speed stand alone wind energy supply system", IEEE Power and Energy Conf., Malaysia, pp. 71-76, 2012.
[14] Mendis, N., Muttaqi, K. and Perera, S., "Management of low-and high-frequency power components in demand-generation fluctuations of a DFIG-based wind-dominated RAPS system using hybrid energy storage", IEEE Trans Industry Applications, Vol. 50, No. 3, pp. 2258-2268, 2013.
[15] Fazeli, M. and Holland, P., "Universal and seamless control of distributed resources-energy storage for all operational scenarios of microgrids", IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 32, No. 3, pp. 963-973, 2017.
[16] Ma, Y., Cao, W., Yang, L., Wang, F. and Tolbert, L.M, "Virtual synchronous generator control of full converter wind turbines with short-term energy storage", IEEE Trans Industrial Electronics, Vol. 64, No. 11, pp. 8821-8831, 2017.
[17] Rizo, M., Liserre, M., BueNo, E., Rodríguez, F.J., Huerta, F., "Universal wind turbine working in grid-connected and island operating modes", Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 91, pp. 41-51, 2013.
[18] Yi, Z., Dong, W. and Etemadi, A.H., "A unified control and power management scheme for PV-battery-based hybrid microgrids for both grid-connected and islanded modes", IEEE Trans Smart Grid, Vol. 9, No. 6, pp. 5975-5985, 2017.
[19] Baruwa, M.O., Fazeli, M. and Egwebe1, A.M., "New control paradigm for both islanded and grid-connected operation of PMSG-based wind turbine", J. Eng., Vol. 2019 Iss. 18, pp. 5142-5146, 2019.
[20] Serna-Garcés, S.I., Montoya, D.G., Ramos-Paja, C.A., "Sliding-mode control of a charger/discharger DC/DC converter for DC-bus regulation in renewable power systems", Energies, Vol. 9, pp. 1-27, 2016.
[21] Fan, Y., Zhu, W., Xue, Zhang, Z.L. and Zou, Z., "A multi-function conversion technique for vehicle-to-grid applications", Energies, Vol. 8, pp. 7638-7653, 2015.
[22] Wang, B., Xu, J., Cao, B. and Zhou, X., "A novel multimode hybrid energy storage system and its energy management strategy for electric vehicles", Journal of Power Sources, Vol. 281, pp. 432-443, 2015.
[23] Jiang, J., Bao, Y. and Wang, L.Y., "Topology of a bidirectional converter for energy interaction between electric vehicles and the grid", Energies, Vol. 7, pp. 4858-4894, 2014.
[24] Hussein, M.M., Senjyu, T., Orabi, M., Wahab, M.A. and Hamada, M.M., "Control of a stand-alone variable speed wind energy supply system", Applied Sciences, Vol. 3, pp. 437-456, 2013.
[25] Wang, L., Chen, S.-J., Jan, S.-R., and Li, H.-W, "Design and implementation of a prototype underwater turbine generator system for renewable microhydro power energy", IEEE Trans Industry Applications, Vol. 49, pp. 2753-2760, 2013.
[26] Tabanjat, A., Becherif, M., Emziane, M., Hissel, Ramadan, D.H. and Mahmah, B., "Fuzzy logic-based water heating control methodology for the efficiency enhancement of hybrid PV–PEM electrolyser systems", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, pp. 2149-2161, 2015.
[27] Chen, J. and Chen, J., "Stability analysis and parameters optimization of islanded microgrid with both ideal and dynamic constant power loads", IEEE Trans Industrial Electronics, Vol. 65, No. 4, pp. 3263-3274, 2018.
[28] Hassan, M.A., "Dynamic stability of an autonomous microgrid considering active load impact with a new dedicated synchronization scheme", IEEE Trans Power Systems, Vol. 33, No. 5, pp. 4994-5005, 2018.
[29] Bottrell, N., Prodanovic, M. and Green, T.C., "Dynamic Stability of a Microgrid with an Active Load", IEEE Trans Power Electronics, Vol. 28, No. 11, pp. 5107-5119, 2013.
[30] Kim, K., Jeung, Y., Lee, D. and Kim, H., "LVRT scheme of PMSG wind power systems based on feedback linearization", IEEE Trans Power Elec, Vol. 27, No. 5, pp. 2376-2384, 2012.
[31] Xia, C., Geng, Q., Gu, X., Shi, T. and Song, Z., "Input–output feedback linearization and speed control of a surface permanent-magnet synchronous wind generator with the boost-chopper converter", IEEE Trans Power Electronics, Vol. 59, No. 9, pp. 3489-3500, 2012.