حفاظت تطبیقی مبتنی بر هوشمندسازی شبکه‌های توزیع به‌کمک عاملی ‌کردن شبکه در حضور منابع تولید پراکنده

نویسندگان

دانشکده مهندسی برق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده

یکی از روش‌های مناسب هوشمندسازی یک سیستم، عاملی کردن آن است. با عاملی ‌کردن سیستم حفاظتی و مهیا ساختن ارتباط مناسب عامل‌ها با یکدیگر و انتقال هرچه سریع‌تر و مطمئن‌تر اطلاعات، می‌توان عملکرد یک سیستم حفاظتی را بهبود بخشید و قابلیت اطمینان سیستم را در مقابل منابع تولید پراکنده حفظ کرد. در این مقاله با استفاده از دستگاه‌های الکتریکی هوشمند، الگوریتم‌های کنترلی و زیرساخت مخابراتی، روشی جدید برای هماهنگی سیستم حفاظتی شبکه در حضور منابع تولید پراکنده ارائه شده ‌است. به‌منظور انعطاف بیشتر و ایجاد عدم وابستگی به واحد پردازش مرکزی، در این نوع پیاده‌سازی تصمیمات توسط خود عامل‌ها انجام می‌گیرد. عامل‌ها یک ارتباط نقطه‌به‌نقطه دارند که به‌منظور جبران عدم حضور واحد مرکزی با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. نقش واحد پردازش مرکزی به‌کمک مدل‌سازی اطلاعات و تعریف توابع بر روی عامل‌ها پیاده‌سازی می‌شود. الگوریتم ارائه‌شده در این مقاله با استفاده از یک بستر مخابراتی ساده و پیاده‌سازی یک روند محاسباتی به‌منظور اصلاح تنظیمات رله‌های حفاظتی هماهنگی ازدست‌رفته در حضور منابع تولید پراکنده را بازیابی می‌کند. به این منظور برای هماهنگی بین رله‌های حفاظتی و نیز تبادل اطلاعات مابین آن‌ها، یک سیستم چندعاملی اصلاح‌شده پیش‌بینی شده ‌است. در این طرح، رله‌های حفاظتی اطلاعات مربوط به وضعیت عملکرد خود را با دیگر رله‌های مجاور به‌منظور حفظ هماهنگی به اشتراک می‌گذارند. روش پیشنهادی بر روی یک شبکۀ آزمایشی توسط نرم‌افزار ETAP < /span> شبیه‌سازی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته و درستی آن نشان داده شده است. قابلیت تشخیص تغییرات جریان و ساختار شبکه وجود دارد و با استفاده از جدول اطلاعاتی حالت‌های حفاظتی جدید تشخیص داده‌ می‌شود و بر مبنای آن ناحیۀ حفاظتی مشخص می‌گردد. سپس با استفاده از اطلاعات جریانی به‌دست‌آمده، عملکرد رلۀ پشتیبان بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


[1] Cui, Q., Bai, X. and Dong, W., "Collaborative planning of distributed wind power generation and distribution network with large-scale heat pumps", CSEE Journal of Power and Energy Systems, Vol. 5, No. 3, pp. 335-347, Sept. 2019. [2] Kolasiński, P., "Application of volumetric expanders in small vapour power plants used in distributed energy generation– Selected design and thermod‌ynamic issues", Energy Conversion and Management, Vol. 231, Article Number: 113859, March 2021. [3] Karimi, H., Shahgholian, G., Fani, B., Sadeghkhani, I., Moazzami, M., "A protection strategy for inverter interfaced islanded microgrids with looped configuration", Electrical Engineering, Vol. 101, No. 3, pp. 1059-1073, Sep. 2019. [4] Cintuglu, M.H., Ma, T. and Mohammed, O.A., "Protection of auton‌omo‌us microgrids using agent-based distributed communi‌cation", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 32, No. 1, pp. 351-360, Feb. 2017. [5] Jafari, M. and Monsef, H., "New method for optimum placement of DGs and reclosers", Journal Energy Engineering and Management, Vol. 1, No. 1, pp. 28-37, 2011. [6] Wan, H., Li, K.K. and Wong, K.P., "An adaptive multiagent approach to protection relay coordination with distributed generators in industrial power distrib-ution system", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 46, No. 5, pp. 2118-2124, Sep./Oct. 2010. [7] He H., et al., "Application of a SFCL for fault ride-through capability enhancement of DG in a microgrid system and relay protection coordination", IEEE Trans. on Applied Superconductivity, Vol. 26, No. 7, pp. 1-8, Oct. 2016. [8] Ustun, T.S., Ozansoy, C. and Ustun, A., "Fault current coefficient and time delay assignment for microgrid protection system with central protection unit", in IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 28, No. 2, pp. 598-606, May 2013. [9] Hashemi Zadeh, S., Zeidabadi Nejad, O., hasani, S., Gharaveisi, A. and Shahgholian, G., "Optimal DG placement for power loss reduction and improvement voltage profile using smart methods", International Journal of Smart Electrical Engineering, Vol.1, No. 3, pp. 141-147, Summer 2012. [10] Abbasi, M., Nafar, M. and Simab, M., "Management and control of microgrids connected to three-phase network with the approach of activating current limitation under unbalanced errors using fuzzy intelligent method with the presence of battery, wind, photovoltaic and diesel sources", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 13, no. 49, pp. 59-71, June 2022. [11] Hosseini, S.A., Sadeghi, S.H.H. and Nasiri, A., "Decentralized adaptive protection coordination based on agents social activities for microgrids with topological and operational uncertainties", IEEE Trans. on Industry Applications, Vol. 57, No. 1, pp. 702-713, Jan.-Feb. 2021. [12] Reis, F.B., Pinto, J.P., Reis, F.S., Issicaba, D. and Rolim, J.G., "Multi-agent dual strategy based adaptive protection for microgrids", Sustainable Energy, Grids and Networks, Vol. 27, Article Number: 100501, Sept. 2021. [13] Habib, H.F., Youssef, T., Cintuglu, M.H., Mohammed, O.A., "A multi-agent based technique for fault location, isolation and service restoration", IEEE Trans. Industry Applications, Vol. 53, No. 3, pp. 1841-1851, May/June 2017. [14] Hassani Ahangar, A., Nafisi, H., Karami, H. and Gharehpetian, G., "Overcurrent relay coordination using improved hyper-spherical search algorithm considering different relay characteristics and pickup current", Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 16, no. 3, pp. 187-195. 1397. [15] Nassif, A.B., "A protection and grounding strategy for integrating inverter-based distributed energy resources in an isolated microgrid", CPSS Transactions on Power Electronics and Applications, Vol. 5, No. 3, pp. 242-250, Sept. 2020. [16] Matos, S.P.S., Vargas, M.C., Fracalossi, L.G.V., Encarnação, L.F. and Batista, O.E., "Protection philosophy for distribution grids with high penetration of distributed generation", Electric Power Systems Research, Vol. 196, Article Number: 107203, 2021. [17] Abrisham Foroushan Asl, S., Gandomkar, M., Nikoukar, J., "System stability-constrainted optimal protection coordination in the microgrid including renewable energy sources and energy storage", Journal Energy Engineering and Management, Vol. 11, No. 2, pp. 16-31, 2021. [18] Nikolaidis, V.C., Papanikolaou, E. and Safigianni, A.S., "A communication-assisted overcurrent protection scheme for radial distribution systems with distributed generation", IEEE Trans. on Smart Grid, Vol. 7, No. 1, pp. 114-123, Jan. 2016. [19] Foroushan Asl, S.A., Gandomkar, M. and Nikoukar, J., "Optimal protection coordination in the micro-grid including inverter-based distributed generations and energy storage system with considering grid-connected and islanded modes", Electric Power Systems Research, Vol. 184, Article Number: 106317, July 2020. [20] Dong, C., Zhang, W., Wang, Q. and Liu, Y., "Time-varying anti-disturbance formation control for high-order non-linear multi-agent systems with switching directed topologies", IET Control Theory & Applications, Vol. 14, No. 2, pp. 271 – 282, Jan. 2020. [21] Dou, C., Yue, D., Guerrero, J.M., Xie, X. and Hu, S., "Multiagent system-based distributed coordinated control for radial DC microgrid considering transmission time delays", IEEE Trans on Smart Grid, Vol. 8, No. 5, pp. 2370-2381, Sept. 2017. [22] Pesente, J.R., Rolim, J.G. and Moreto, M., "Multiagent systems in power system protection: Review, classification and perspectives", IEEE Latin America Transactions, Vol. 14, No. 7, pp. 3285-3290, July 2016. [23] Tong, X., et al., "The study of a regional decentralized peer-to-peer negotiation-based wide-area backup protection multi-agent system", IEEE Trans. on Smart Grid, Vol. 4, No. 2, pp. 1197-1206, June 2013. [24] Kazemi Karegar, H. and Abbasi, A., "Appropriation of differential protection for optimal protection of active distribution networks under different configurations", Iranian Electric Industry Journal of Quality and Productivity, Vol. 7, No. 2, pp. 113-121, 2019. [25] Bagheri, H. and Shakarami, M., "Novel fuzzy-iwo method for reconfiguration simultaneous optimal DG units allocation", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, Vol. 6, No. 21, pp. 13-20, 2015. [26] Shahgholian, G. and Azimi, Z., "Analysis and design of a DSTATCOM based on sliding mode control strategy for improvement of voltage sag in distribution systems", Electronics, Vol. 5, No. 3, pp. 1-12, 2016. [27] Ashrafi, A. and Shahrtash, S.M., "Dynamic wide area voltage control strategy based on organized multi-agent system", IEEE Trans on Power Systems, Vol. 29, No. 6, pp. 2590-2601, Nov. 2014. [28] Ustun, T.S., Ozansoy, C. and Zayegh, A., "Modeling of a centralized microgrid protection system and distributed energy resources according to IEC 61850-7-420", IEEE Trans. on Power Systems, Vol. 27, No. 3, pp. 1560-1567, Aug. 2012. [29] Barra, P.H.A., Coury, D.V. and Fernandes, R.A.S., "A survey on adaptive protection of microgrids and distribution systems with distributed generators", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 118, Article Number: 109524, Feb. 2020. [30] Ibrahim, A.M., El-Khattam, W., ElMesallamy, M. and Talaat, H.A., "Adaptive protection coordination scheme for distribution network with distributed generation using ABC", Journal of Electrical Systems and Information Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 320-332, Sept. 2016. [31] Giovanini, R., Hopkinson, K., Coury, D.V. and Thorp, J.S., "A primary and backup cooperative protection system based on wide area agents", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 21, No. 3, pp. 1222- 1230, July 2006. [32] Liu, Z., Su, C., Høidalen, H.K. and Chen, Z., "A multiagent system-based protection and control scheme for distribution system with distributed-generation integration", IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 32, No. 1, pp. 536-545, Feb. 2017. [33] Fani, F., Bisheh, H. and Karami-Horestani, A., "An offline penetration-free protection scheme for PV-dominated distribution systems", Electric Power Systems Research, Vol. 157, pp. 1-9, April 2018. [34] Abbaspour, E., Fani, B. and Heydarian-Forushani, E., "A bi-level multi agent based protection scheme for distribution networks with distributed generation", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 112, pp. 209-220, Nov. 2019.