تنظیم تطبیقی رلۀ حذفِ ‌بار زیرفرکانسی با استفاده از برنامه‌ریزی ساعتی با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکۀ هوشمند

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه کردستان

چکیده

در پرتو پیدایش شبکۀ هوشمند، عملکردهای مرتبط با این شبکه در بلوک‌های سیستم مدیریت انرژی، نیازمند اتخاذ استراتژی‌های مقاوم‌اند تا سطح بالاتری از کنترل و خدمات محافظتی را ارائه دهند. طرح‌های حذف بار زیرفرکانسی (UFLS)، بلوک‌های بار را هنگامی‌که افت فرکانس زیر محدودۀ آستانه قرار می‌گیرد، جدا می‌کند. در طرح‌های UFLS تطبیقی در یک بستر مخابراتی پیشرفته، کمیت‌های اصلی سیستم در هر لحظه و در زمان واقعی اندازه‌گیری می‌شوند و متناسب با میزان انحراف فرکانس، مقدار بهینه‌ای از بار حذف می‌گردد. در این مقاله، یک چهارچوب ساعتی توسط برنامه‌ریزی خطی آمیخته عدد صحیح (MILP < /span>) برای طراحی بهینۀ یک سیستم UFLS تطبیقی پیشنهاد شده است. هدف از این کار، ارائۀ یک UFLS تطبیقی منظم‌تر است که به‌مقدار کمتری به سعی ‌و خطا وابسته باشد. در اینجا، رلۀ زیرفرکانسی برای هر ساعت از یک شبانه‌روز و با توجه به شرایط بهره‌برداری و عدم ‌قطعیت‌های ناشی از پیشامد، منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) و نوسانات بار در آن ساعت تنظیم می‌شود. شبیه‌سازی‌ها بر روی سیستم تست 39 شینۀ IEEE، در یک افق زمانی 24 ساعته اجرا شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


[1] Laghari, JA., Mokhlis, H., Karimi, M., Bakar, AHA. and Mohamad, H., "A new under-frequency load shedding technique based on combination of fixed and random priority of loads for smart grid applications", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 30, No. 5, pp. 2507-2515, 2015. [2] Tabandeh, A., Abdollahi, A. and Rashidinejad, M. "Reliability constrained congestion management with uncertain negawatt demand response firms considering repairable advanced metering infrastructures", Energy, Vol. 104, pp. 213-228, 2016. [3] Rudez, U. and Mihalic, R., "WAMS-based underfrequency load shedding with short-term frequency prediction", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 31, No. 4, pp. 1912-1920, 2016. [4] Rudez, U. and Mihalic, R., "Monitoring the first frequency derivative to improve adaptive underfrequency load-shedding schemes", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 26, No. 2, pp. 839-846, 2011. [5] Abdelwahid, S., Babiker, A., Eltom, A. and Kobet, G., "Hardware implementation of an automatic adaptive centralized underfrequency load shedding scheme", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 29, No. 6, pp. 2664-2673, 2014. [6] Xia, N., Gooi, HB., Abur, A., Chen, SX., Eddy, YSF. and Hu W., "Enhanced state estimator incorporating adaptive underfrequency load shedding under contingencies via the alternating optimization method", Electrical Power and Energy Systems, Vol. 81, pp. 239–247, 2016. [7] Santos, AQ., Monaro, RM., Coury, DW. and Oleskovicz, M., "A new real-time multi-agent system for under frequency load shedding in a smart grid context", Electric Power Systems Research, Vol. 174, 105851, 2019. [8] Talaat, M., Yatata, AY., Alsayyari, AS. and Alblawi, A., "A smart load management system based on the grasshopper optimization algorithm using the under-frequency load shedding approach", Energy, Vol. 190, 116423, 2020. [9] Aparicio, N., Villalba, SA., Belenguer, E., Gimenez, RB., "Automatic under-frequency load shedding mal-operation in power systems with high wind power penetration", Mathematics and Computers in Simulation, Vol. 146, pp. 200-209, 2018. [10] Gu, W., Liu, W., Zhu, J., Zhao, B., Wu, Z., Luo, Z. and Yu, J., "Adaptive decentralized under-frequency load shedding for islanded smart distribution networks", IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 5, No. 3, pp. 886-895, 2014. [11] Li, H., Wang, J., Du, Z., Zhao, F., Liang, H. and Zhou, B., "Frequency control framework of power system with high wind penetration considering demand response and energy storage", The Journal of Engineering, Vol. 13, pp. 1153-1158, 2017. [12] He, P., Wen, B. and Wang, H., "Decentralized adaptive under frequency load shedding scheme based on load information", IEEE Access, Vol. 7, pp. 52007-52014, 2019. [13] Banijamali, SS. and Amraee, T., "Semi-adaptive setting of under frequency load shedding relays considering credible generation outage scenarios", IEEE Transactions on Power Delivery, Vol. 34, pp. 1098–1108, 2019. [14] Shekari, T., Gholami, A. and Aminifar, F. Sanaye-Pasand, "An adaptive wide-area load shedding scheme incorporating power system real-time limitations", IEEE Systems Journal, Vol. 12, pp. 759-767, 2018. [15] Atighechi, H., Hu, P., Ebrahimi, S., Lu, J., Wang, G. and Wang, L., "An effective load shedding remedial action scheme considering wind farms generation", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 95, pp. 353–363, 2018. [16] Amraee, T., Darenaghi, MG., Soroudi, A. and Keane, A., "Probabilistic under frequency load shedding considering RoCoF relays of distributed generators", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 33, pp. 3587-3598, 2018. [17] Darebaghi, MG. and Amraee, A., "Dynamic multistage under frequency load shedding considering uncertainty of generation loss", IET Generation, Transmission, Distribution, Vol. 11, pp. 3202-3209, 2017. [18] Zhenglong, S., Guowei, C., Yuwei, W. and Jiarong, S., "A method for the design of UFLS schemes of regional power system using improved frequency response model", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 2365, pp. 1-11, 2017. [19] Ketabi, A. and Fini, MH., "Adaptive under frequency load shedding using particle swarm optimization algorithm", Journal of Applied Research and Technology, Vol. 15, pp. 54-60, 2017. [20] Moazzami, M., Khodabakhshian, A. and Hooshmand, RA., "A new optimal under-frequency load-shedding method using hybrid culture–particle swarm optimization–co-evolutionary algorithm and artificial neural networks", Electric Power Components and Systems, Vol. 43, pp. 69–82, 2015. [21] Gomez, C., Qadri, SS. and Galiana, F., "Under-frequency load shedding via integer programming", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 27, PP. 1387–1394, 2012. [22] Rudez, U. and Mihalic, R., "Predictive underfrequency load shedding scheme for islanded power systems with renewable generation", Electric Power Systems Research, Vol. 126, pp. 21-28, 2015. [23] Wu, L., Shahidehpour, M. and Li, T., "Cost of reliability analysis based on stochastic unit commitment", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 23, No. 3, pp. 1364-1374, 2008. [24] Amjadi, N., Aghaei, J. and Shayanfar, H. A., "Stochastic multiobjective market clearing of joint energy and reserves auctions ensuring power system security", IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 24, No. 4, pp. 1841-1854, 2009. [25] Rezaei, N. and Kalantar, M., "Stochastic frequency-security constrained energy and reserve management of an inverter interfaced islanded microgrid considering demand response programs", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 69, pp. 273-286, 2015. [26] Rezaei, N. and Kalantar, M., "Hierarchical energy and frequency security pricing in a smart microgrid: An equilibrium inspired epsilon constraint based multi-objective decision making approach", Energy Conversion and Management, Vol. 98, pp. 533-543, 2015. [27] Rezaei, N. and Kalantar, M., "Smart microgrid hierarchical frequency control ancillary service provision based on virtual inertia concept: An integrated demand response and droop controlled distributed generation framework", Energy Conversion and Management, Vol. 92, pp. 287-301, 2015. [28] Kundur, P., Balu, N. and Lauby, M. Power System Stability and Control, 7th ed. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994. [29] Rezaei, N. and Kalantar, M., "Economic–environmental hierarchical frequency management of a droop-controlled islanded microgrid", Energy Conversion and Management, Vol. 88, pp. 498–515, 2014. [30] Pai, A., Energy function analysis for power system stability, Springer Science & Business Media, 2012. [31] U.S. Energy Information Administration, 1000 Independence Ave., SW, Washington, DC 20585, U.S. Energy Information Administration, 1000 Independence Ave., SW, Washington, DC 20585. https://www.eia.gov/dashboard/newengland/overview [32] Vatani, M., Amraee, T., Ranjbar, and Mozaffari, B., "Multi-Stage under frequency load shedding relay in islanded distribution systems", JEM. Vol. 7, No. 4, pp. 2-11, 2018. [33] Abrisham Foroushan Asl, S., Gandomkar, M. and Nikoukar, J., "System stability-constrainted optimal protection coordination in the microgrid including renewable energy sources and energy storage" JEM. Vol.11, No. 2, pp. 16-31, 2021. [34] Nguyen, T. A., Crow, M. L. and Elmore, A. C., "Optimal sizing of a vanadium redox battery system for microgrid systems", IEEE transactions on sustainable energy, Vol. 6, No. 3, pp.729-737, 2015. [35] Lan, H., Wen, S., Hong, Y. Y., David, C. Y. and Zhang, L., "Optimal sizing of hybrid PV/diesel/battery in ship power system", Applied energy, Vol. 158, pp. 26-34, 2015.