مطالعۀ امکان‌سنجی استفاده از سیکل تبرید اجکتور خورشیدی در مناطق مختلف آب‌وهوایی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه جیرفت

چکیده

امروزه انرژی‌های نو به‌دلیل نازک شدن لایۀ اوزون، افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی و سازگاری آن با محیط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. انرژی خورشیدی به‌عنوان یک منبع عظیم انرژی است که به‌آسانی در دسترس است و کاربرد گسترده‌ای در روشنایی، گرمایش، سرمایش و... دارد. در این پژوهش، عملکرد گرمایی سیکل سردسازی اجکتور خورشیدی با سیال‌های کاری مختلف ارزیابی خواهد شد. همچنین اثرات شرایط کاری مختلف از قبیل دماهای ژنراتور، کندانسور و اواپراتور بر عملکرد سیستم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است که عملکرد سیستم سردسازی اجکتور برای شرایط آبوهوایی مختلف و ماه‌های مختلف سال مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهند که شرایط کاری نقش تعیین‌کننده‌ای بر عملکرد سیکل خواهند داشت. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، افزایش دمای خروجی ژنراتور، سبب افزایش ضریب عملکرد سیکل خواهد شد. نتایج شبیه‌سازی همچنین نشان داد که نرخ افزایش ضریب عملکرد برای دماهای اواپراتور در محدودۀ 13ـ15 و 7ـ9 درجۀ سلسیوس، به‌ترتیب برابر با 8% و 6% بود. در ضمن برای مناطق آب‌وهوایی گرم‌تر، سطح کلکتور بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


Huang, B.J., Chang, J.M., Wang, C.P. and Petrenko V.A., "A 1-D analysis of ejector performance", Int. J. Refrig., Vol. 22, pp. 354–364, 1999. [2] Sun, D.-W., "Comparative study of the performance of an ejector refrigeration cycle operating with various refrigerants", Energy Convers. Manag., Vol. 40, pp. 873–884, 1999. [3] Huang, B.J., Petrenko, V.A., Samofatov, I.Y. and Shchetinina, N.A., "Collector selection for solar ejector cooling system", Sol. Energy., Vol. 71, pp. 269–274, 2001. [4] Cizungu, K., Mani, A. and Groll, M., "Performance comparison of vapour jet refrigeration system with environment friendly working fluids", Appl. Therm. Eng., Vol. 21, pp. 585–598, 2001. [5] Nguyen, V.M., Riffat, S.B. and Doherty P.S., "Development of a solar-powered passive ejector cooling system", Appl. Therm. Eng., Vol. 21, pp. 157–168, 2001. [6] Khattab, N.M. and Barakat M.H., "Modeling the design and performance characteristics of solar steam-jet cooling for comfort air conditioning", Sol. Energy., Vol. 73, pp. 257–267, 2002. [7] Vidal, H., Colle, S. and Pereira, G.D.S., "Modelling and hourly simulation of a solar ejector cooling system", Appl. Therm. Eng., Vol. 26, pp. 663–672, 2006. [8] Pridasawas, W. and Lundqvist, P., "A year-round dynamic simulation of a solar-driven ejector refrigeration system with iso-butane as a refrigerant", Int. J. Refrig., Vol. 30, pp. 840–850, 2007. [9] Guo, J. and Shen, H.G., "Modeling solar-driven ejector refrigeration system offering air conditioning for office buildings", Energy Build., Vol. 41, pp. 175–181, 2009. [10] Sumeru, K., Sulaimon, S., Nasution, H. and Ani, F.N., "Numerical and experimental study of an ejector as an expansion device in split-type air conditioner for energy savings", Energy Build., Vol. 79, pp. 98–105, 2014. [11] Śmierciew, K., Gagan, J., Butrymowicz, D. and Karwacki, J., "Experimental investigations of solar driven ejector air-conditioning system", Energy Build., Vol. 80, pp. 260–267, 2014. [12] Ding, Z., Wang, L., Zhao, H., Zhang, H. and Wang, C., "Numerical study and design of a two-stage ejector for subzero refrigeration", Appl. Therm. Eng., Vol. 108, pp. 436–448, 2016. [13] Zhang, K., Chen, X., Markides, C.N., Yang, Y. and Shen, S., "Evaluation of ejector performance for an organic Rankine cycle combined power and cooling system", Appl. Energy., Vol. 184, pp. 404–412, 2016. [14] Liu, J., Wang, L. and Jia, L., "A predictive model for the performance of the ejector in refrigeration system", Energy Convers. Manag., Vol. 150, pp. 269–276, 2017. [15] Hou, W., Wang, L., Yan, J., Li, X. and Wang, L., "Simulation on the performance of ejector in a parallel hybrid ejector-based refrigerator-freezer cooling cycle", Energy Convers. Manag., Vol. 143, pp. 440–447, 2017. [16] Kitrattana, B., Aphornratana, S., Thongtip, T. and Ruangtrakoon, N., "Comparison of traditional and CRMC ejector performance used in a steam ejector refrigeration", Energy Procedia., Vol. 138, pp. 476–481, 2017. [17] Liu, Y., Fu, H. and Yu, J., "Performance study of an enhanced ejector refrigeration cycle with flash tank economizer for low-grade heat utilization", Appl. Therm. Eng., Vol. 140, pp. 43–50, 2018. [18] Kumar, V. and Sachdeva, G., "1-D model for finding geometry of a single phase ejector", Energy., Vol. 165, pp. 75–92, 2018. [19] Mohammadi, A., "An investigation of geometrical factors of multi-stage steam ejectors for air suction", Energy., Vol. 186, 115808, 2019. [20] Chen, G., Ierin, V., Volovyk, O. and Shestopalov, K., "Thermodynamic analysis of ejector cooling cycles with heat-driven feed pumping devices", Energy., Vol. 186, 115892, 2019. [21] Nguyen, V.V., Varga, S., Soares, J., Dvorak, V. and Oliveira, A.C., "Applying a variable geometry ejector in a solar ejector refrigeration system", Int. J. Refrig., Vol. 113, pp. 187–195, 2020. [22] Zhang, J., Zhai, X. and Li, S., "Numerical studies on the performance of ammonia ejectors used in ocean thermal energy conversion system", Renew. Energy., Vol. 161, pp. 766-776, 2020. [23] Ruangtrakoon, N. and Thongtip, T., "An experimental investigation to determine the optimal heat source temperature for R141b ejector operation in refrigeration cycle", Appl. Therm. Eng., Vol. 170, 114841, 2020. [24] Stark, J.P., "Fundamentals of classical thermodynamics", J. Chem. Educ., Vol. 43, A472, 1966. [25] Daneshyar, M., "Solar radiation statistics for Iran", Sol. Energy., Vol. 21, pp. 345–349, 1978. [26] Duffie, J.A. and Beckman, W.A., "Solar engineering of thermal processes John, Wiley", New York., 1991. [27] Talebizadeh, P., Mehrabian, M.A. and Abdolzadeh, M., "Prediction of the optimum slope and surface azimuth angles using the Genetic Algorithm", Energy Build., Vol. 43, pp. 2998–3005, 2011. [28] Mahmoodi, A.M. and Golnshan, A.A., "Investigation of Thermal Performance of Unglazed Transpired-Plate Solar Collectors in Perpendiclar Wind", NECjournals, Vol. 13, pp. 11-22, 2010.