هماهنگی حفاظتی بهینۀ مقید به پایداری سیستم در ریزشبکه‌ای متشکل از منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز انرژی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده

در این مقاله، هماهنگی حفاظتی بهینۀ مقید به پایداری سیستم به‌صورت مسئلۀ تصادفی در ریزشبکه با مدهای عملکردی اتصال به شبکه و جزیره‌ای متشکل از منابع انرژی تجدیدپذیر و سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی بیان می‌شود. این مسئله برای تنظیم بهینۀ رله‌های اضافۀ جریان تنظیم دوگانی و انتخاب اندازۀ راکتانس محدودکنندۀ جریان خطا، کمینه‌سازی زمان عملکرد کل رله‌ها در مدهای حفاظتی اولیه و پشتیبان را بر عهده دارد. همچنین مقید به محدودیت‌های فاصلۀ زمانی هماهنگی، پارامترهای تنظیم رله‌ها، اندازۀ محدودکنندۀ جریان خطا و پایداری ریزشبکه در شرایط خطا می‌باشد. ریزشبکه‌ها عموماً دارای منابع تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز انرژی هستند، پس طرح حفاظتی پیشنهادی نیاز به بهره‌برداری روزانۀ ریزشبکه با مدل تصادفی به‌منظور محاسبۀ متغیرهای شبکه قبل از رخداد خطا دارد. لذا مسئلۀ مذکور، کمینه‌سازی هزینه‌های بهره‌برداری و ریزش بار ریزشبکۀ مقید به معادلات پخش توان بهینۀ آن در حضور منابع مختلف با فرض عدم قطعیت‌های بار و تولید را بر عهده دارد. بنابراین، اعمال طرح پیشنهادی بر روی ریزشبکه‌های 9 و 32 باس، حل آن با الگوریتم جست‌وجوی کلاغ و با انتخاب اندازۀ بهینه برای منابع تجدیدپذیر و ذخیره‌ساز انرژی متناسب با شاخص‌های بهره‌برداری و هماهنگی حفاظتی، می‌توان راه‌حل حفاظتی سریع مقید به پایداری سیستم در شرایط خطا را به دست آورد.

کلیدواژه‌ها


جایابی و ظرفیت‌یابی هم‌زمان منابع تولید پراکنده و ادوات حفاظتی با استفاده از ترکیب الگوریتم کلونی مورچگان و تحلیل سلسله‌مراتبی»، مهندسی و مدیریت انرژی، سال اول، شمارۀ 1، صفحه 28ـ37، 1390. [2] Abel-Hafez, A., Omran, W.A. and Hegazy, Y.G., "A Decentralized Technique for Autonomous Service Restoration in Active Radial Distribution Networks", IEEE Trans. on Smart Grid, Vol. 9, No. 3, pp. 1911-1919, 2018. [3] Zeineldin, H.H., Sharaf, H.M., Ibrahim, D.K. and El-Zahab, E.E.A., "Optimal Protection Coordination for Meshed Distribution Systems with DG Using Dual Setting Directional Over-Current Relays", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 6, No. 1, pp. 115-123, 2015. [4] Tejeswini, M.V., Jacob-Raglend, I., Yuvaraja, T. and Radha, B.N., "An advanced protection coordination technique for solar in-feed distribution systems", Ain Shams Engineering Journal, Vol. 10. No. 2, pp. 379-388, 2019. [5] Mohammadi-Chabanloo, R., Ghotbi-Maleki, M., Mousavi-Agah, S.M. and Mokhtarpour-Habashi, E., "Comprehensive coordination of radial distribution network protection in the presence of synchronous distributed generation using fault current limiter", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 99, pp.214-224, 2018. [6] Bedekar, P., Bhide, S. and Kale, V., "Optimum coordination of overcurrent relays in distribution system using dual simplex method", 2009 International Conference on Emerging Trends in Engineering and Technology (ICETET), pp. 555–559, 2009. [7] Sharaf, H.M., Zeineldin, H.H., and El-Saadany, E., "Protection Coordination for Microgrids With Grid-Connected and Islanded Capabilities Using Communication Assisted Dual Setting Directional Overcurrent Relays", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 9, No. 1, pp. 143-151, 2018. [8] Dehghanpour, E., Kazemi-Karegar, H., Kheirollahi, R. and Soleymani, T., "Optimal Coordination of Directional Overcurrent Relays in Microgrids by Using Cuckoo-Linear Optimization Algorithm and Fault Current Limiter", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 9, No. 2, pp. 1365-1375, 2018. [9] Soleymani-Aghdam, T., Kazemi-Karegar, H. and Zeineldin, H.H., "Optimal Coordination of Double-Inverse Overcurrent Relays for Stable Operation of DGs", IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 15, No. 1, pp. 183-192, 2019. [10] Aghdam, T.S., Kazemi-Karegar, H. and Zeineldin, H.H., "Transient Stability Constrained Protection Coordination for Distribution Systems With DG", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 9, No. 6, pp. 5733-5741, 2018. [11] Saleh, K.A., Zeineldin, H.H. and El-Saadany, E.F., "Optimal Protection Coordination for Microgrids Considering N-1 Contingency", IEEE Transactions on Industrial Informatics, Vol. 13, No. 5, pp. 2270-2278, 2017. [12] Najy, W.K.A., Zeineldin, H.H. and Woon, W.L., "Optimal Protection Coordination for Microgrids with Grid-Connected and Islanded Capability", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 60, No. 4, pp. 1668-1677, 2013. [13] Solati-Alkaran, D., Vatani, M.R., Sanjari, M.J., Gharehpetian, G.B. and Naderi, M.S., "Optimal Overcurrent Relay Coordination in Interconnected Networks by Using Fuzzy-Based GA Method", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 9, No. 4, pp. 3091-3101, 2018. [14] Baghaee, H.R., Mirsalim, M., Gharehpetian, G.B. and Talebi, H.A., "MOPSO/FDMT-based Pareto-optimal solution for coordination of overcurrent relays in interconnected networks and multi-DER microgrids", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 12, No. 12, pp. 2871-2886, 2018. [15] Tjahjono, A. and et al., "Adaptive modified firefly algorithm for optimal coordination of overcurrent relays", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 11, No. 10, pp. 2575-2585, 2017. [16] Korde, P.N. and Bedekar, P.P., "Optimal overcurrent relay coordination in distribution system using nonlinear programming method", 2016 International Conference on Electrical Power and Energy Systems (ICEPES), pp. 372-376, 2016. [17] Xu, K., and Liao, Y., "Intelligent Method for Online Adaptive Optimum Coordination of Overcurrent Relays", 2018 Clemson University Power Systems Conference (PSC), pp. 1-5, 2018. [18] Chakor, S.V. and Date, T.N., "Optimum coordination of directional overcurrent relay in presence of distributed generation using genetic algorithm", 2016 10th International Conference on Intelligent Systems and Control (ISCO), pp. 1-5, 2016. [19] Aghaei, J., Amjady, N., Baharvandi, A. and Akbari, M.A., "Generation and transmission expansion planning: MILP–based probabilistic model", IEEE Trans. Power Syst, Vol. 29, No. 4, pp. 1592–1601, 2014. [20] Pirouzi, S., Aghaei, J., Vahidinasab, V., Niknam, T. and Khodaei, A., "Robust linear architecture for active/reactive power scheduling of EV integrated smart distribution networks", Electric Power System Research, Vol. 155, pp. 8-20, 2018. [21] Aghaei, J., Bozorgavari, S.A., Pirouzi, S., Farahmand, H. and Korpås, M., "Flexibility Planning of Distributed Battery Energy Storage Systems in Smart Distribution Networks", Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Electrical Engineering, Vol. PP, pp. 1-17, 2019. [22] Aghaei, J., Barani, M., Shafie-khah, M., Nieta, A.A.S.d.l., and Catalão, J.P.S., "Risk-constrained offering strategy for aggregated hybrid power plant including wind power producer and demand response provider", IEEE Transactions on Sustainable Energy, Vol. 7, No. 2, pp. 513-525, 2016. [23] Zeineldin, H.H., Mohamed, Y.A.I., Khadkikar, V. and Pandi, V.R., "A Protection Coordination Index for Evaluating Distributed Generation Impacts on Protection for Meshed Distribution Systems", IEEE Transactions on Smart Grid, Vol. 4, No. 3, pp. 1523-1532, 2013. [24] Askarzadeh, A., "A novel metaheuristic method for solving constrained engineering optimization problems: Crow search algorithm", Computers and Structures, Vol. 169, pp. 1-12, 2016. [25] Babu, P.R., Rakesh, C.P., Srikanth, G., Kumar, M.N. and Reddy, D.P., "A novel approach for solving distribution networks", 2009 Annual IEEE India Conference (INDICON), pp. 1-5, 2009. [26] Cai, Z. and Wang, Y., "A multiobjective optimization-based evolutionary algorithm for constrained optimization", Evolutionary Computation, IEEE Transactions on, Vol. 10, No. 6, pp. 658 –675, 2006. [27] Maleki, A. and Askarzadeh, A., "Optimal sizing of a PV/wind/diesel system with battery storage for electrification to an off-grid remote region: A case study of Rafsanjan, Iran", Sustainable Energy Technologies and Assessments, Vol. 7, pp. 147-153, 2014. [28] Hamidpour, H., Aghaei, J., Pirouzi, S., Dehghan, S. and Niknam, T., "Flexible, Reliable and Renewable Power System Resource Expansion Planning considering Energy Storage Systems and Demand Response Programs", IET Renewable Power Generation, No. 11, pp.1-12, 2019. [29] Kavousi-Fard, A. and Khodaei, A., "Efficient integration of plug-in electric vehicles via reconfigurable microgrids", Energy, Vol. 111, pp. 653-663, 2016.